Pracovněprávní vztahy a personální řízení

Charakteristika:

Název zaměření: Pracovněprávní vztahy a personální řízení
Cílová skupina:
Garantující pracoviště: Katedra veřejného práva
Garant: Prof. JUDr. Petr Hůrka,
(katedra veřejného práva Vysoké školy CEVRO, Právnická fakulta MU Brno, Právnická fakulta KU Praha)
Anotace: Cílem specializace je získání uceleného souhrnu poznatků o obsahu a praktickém fungování pracovněprávních vztahů, včetně práva sociální zabezpečení, personálního řízení a managementu lidských zdrojů. Specializace je zaměřena rovněž na osvojení praktických personálních a pracovněprávních postupů při řízení lidí v podnikové praxi.
Požadavky:
 1. Absolvování předmětů podle podmínek uvedených níže.
 2. Úspěšná závěrečná práce (může být pojata i jako případová studie, v níž mohou studující z praxe zúročit své zkušenosti); téma práce se uvádí v dokladu o absolvování specializace.
Výsledek:


Úspěšný absolvent získá v oboru specializace:

 • potřebný teoretický základ fungování personálních vztahů, managementu a personálního řízení, včetně souvisejících oborů v rámci personálního řízení a podnikové praxe v soukromé i veřejné sféře
 • výbornou orientaci v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení,
 • praktické právní a personální dovednosti v HR vztazích, v řízení lidí a v podnikové praxi.
Dosažený doklad: Úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o absolvování specializace Pracovněprávní vztahy a personální řízení na Vysoké škole CEVRO.[1]

Požadavky

1) K získání specializace studující absolvuje:

 • základní předmět Obchodní právo I.
 • profilující předmět Pracovněprávní vztahy I. a II.,
 • profilující předmět Personalistika a personální řízení,
 • profilující předmět Právní vztahy v sociálním zabezpečení
 • profilující předmět Management
 • závěrečnou práci.

Tyto podmínky musí být splněny během období tří akademických roků jdoucích bezprostředně po sobě; to platí i pro níže uvedené způsoby uznání těchto podmínek za splněné.

2) Absolvování základního předmětu se v případě studentů Vysoké školy CEVRO (dále jen „student“ nebo „studenti“), řídí studijním a zkušebním řádem Vysoké školy CEVRO (dále jen „studijní a zkušební řád“); v případě studujících, kteří nejsou studenty Vysoké školy CEVRO (dále jen „nestudent“ nebo „nestudenti“), se uvedený předpis použije přiměřeně.
Pro účely absolvování specializace může být absolvování základního předmětu nahrazeno v případě studentů rozhodnutím o uznání předmětu.[2] V případě studentů i nestudentů může být nahrazeno také absolvováním předmětu Diferenční předmět – soukromé právo, aniž by bylo třeba rozhodnutí.

3) Absolvování profilujícího předmětu se v případě studentů řídí studijním a zkušebním řádem; v případě nestudentů se uvedený předpis použije přiměřeně.
Pro účely absolvování specializace nemůže být absolvování profilového předmětu nahrazeno rozhodnutím o jeho uznání; to platí i v případě studentů i nestudentů.

4) Absolvováním závěrečné práce se rozumí její hodnocení garantem specializace nebo jím pověřeným vyučujícím jako úspěšné. Práce bude zpracována v rozsahu 8-10 normostran (započítává se pouze vlastní text práce, včetně úvodu a závěru, nikoli např. údaje na titulním listu, seznam pramenů atd.) a kvalitou musí odpovídat standardům vysokoškolské seminární práce. Jinak se na závěrečnou práci použijí přiměřeně vnitřní předpisy Vysoké školy CEVRO, včetně opatření prorektora pro studium, které stanoví základní požadavky na kvalifikační práce (https://www.cevroinstitut.cz/vnitrni-predpisy/).
Pro účely absolvování specializace může být absolvování závěrečné práce nahrazeno v případě studenta rozhodnutím garanta specializace o uznání bakalářské, diplomové nebo rigorózní práce úspěšně obhájené na Vysoké školy CEVRO.[3]

Předměty

Obchodní právo I.
(garant doc. Štenglová)

Cílem kurzu je seznámení se s významnými složkami obchodního práva s výjimkou práva korporátního.

Pracovněprávní vztahy I. a II.
(garant prof. Hůrka)

Cílem předmětu je primárně nastínit celkový právní rámec vztahů při výkonu závislé práce, včetně vztahů upravených kolektivním pracovním právem. V návaznosti na to budou studenti seznámeni s úpravou individuálního pracovního práva, tedy s úpravou výkonu závislé práce v rámci pracovního poměru, a to v oblasti jeho vzniku, změny a skončení. Další blok bude věnován pracovním podmínkám, náhradě škody, flexibilním formám zaměstnání a moderním trendům pracovního práva.

Personalistika a personální řízení
(garant dr. Legnerová)

Cílem předmětu je uvést studenty do komplexní problematiky personální práce – personálních činností a metod personální práce. Po uvedení do teorie personálního řízení a jejímu strategickému významu v rámci organizace se budou věnovat problematice získávání, přijímání a adaptace nových pracovníků. Důraz bude kladen na řízení pracovního výkonu a s tím spojenými procesy hodnocení a odměňování, včetně využívání motivačních faktorů. Seznámí se s rolí personálního řízení při ukončení pracovního poměru, stejně jako s důležitou úlohou při zabezpečení dlouhodobé udržitelnosti organizace. Nedílnou součástí je uvedení do problematiky ochrany osobních údajů, prevence diskriminace a seznámení s možnostmi využívání informačních systémů.

Právní vztahy v sociálním zabezpečení
(garant prof. Hůrka)

Cílem předmětu je vyložit právní úpravu systému sociálního zabezpečení, a to jak obecně, tak tří jeho subsystémů, tj. sociálního pojištění (zdravotního, nemocenského a důchodového), sociálního zaopatření (státní sociální podpory a dávek v nezaměstnanosti) a sociální pomoci (pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním postižením a sociálních služeb), a to vše ve vazbě na pracovněprávní vztahy a z pohledu podnikové praxe.

Management
(garant dr. Legnerová)

Cílem předmětu je seznámení se základními principy vedení podniku, podstatou manažerských funkcí a způsoby jejich využívání, a také se specifickými manažerskými nástroji a technologiemi. Vysvětleny budou základy efektivního rozhodování a volba adekvátních prostředků pro zvýšení výkonnosti a prosperity podniku, stejně jako podstata strategického managementu a nastavení efektivních organizačních struktur. Studenti si osvojí si management znalostí, management změny a řízení rizika s cílem být připraveni na možné situace v rámci vedení organizace a porozumí roli manažera a jeho působení v rámci organizace, rozliší jednotlivé styly vedení a vhodnost jejich použití.

[1] Toto osvědčení se vystavuje jako soukromá listina v souladu s podmínkami absolvování specializace uveřejněnými na webu Vysoké školy CEVRO (www.cevroinstitut.cz) a platnými k výše uvedenému datu.

[2] Toto rozhodnutí je správním rozhodnutím podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

[3] Toto rozhodnutí není správním rozhodnutím ani jiným správním úkonem; zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy vysoké školy se na ně použijí přiměřeně.