Interní grantový systém 2024

Vyhlášení soutěže IGP CEVRO 2024

Základní parametry:

  • Termín předkládání návrhu končí 10. 6. 2024.
  • Doba řešení projektu je 12 měsíců, a to od 1. 10. 2024 do 30. 9. 2025.
  • Maximální rozpočet finančních prostředků na jeden IGP je ve výši 150 tis. Kč.
  • Každý podaný projekt musí deklarovat publikační výstup odpovídající Metodice 17+ (A recenzovaný odborný článek Jimp, Jsc a Jost, B odborná kniha, C kapitola v odborné knize, D stať ve sborníku).
  • Vyhlášení IGP CEVRO na rok 2024/2025 je výzvou, ve které se očekává předkládání vlastního návrhu vědecko-výzkumného projektu, jenž by měl vycházet ze Strategického záměru rozvoje Vysoké školy CEVRO a jeho každoročního plánu aktualizace. Dále z aktuální potřeby podpory rozvoje vědecko-výzkumných činností akreditovaných studijních programů s akcentem na publikační aktivity nebo potřebu mezinárodně vědecké spolupráce.
  • Přesný postup při podávání návrhu projektu je specifikován v Opatření rektora č. 3/2024 k Internímu grantovému programu Vysoké školy CEVRO (IGP CEVRO), v němž je k dispozici i formulář Žádosti o interní grant.
  • Žádost se zasílá elektronicky prorektorovi pro vědu, výzkum a projektovou činnost (martin.jemelka@vsci.cz), a to nejpozději do data stanoveného výzvou.