Veřejná správa a lidské zdroje (MPA)

Praha
Česky
Postgraduální studium
Kombinovaná
Veřejná správa a lidské zdroje

Proč zvolit studijní program
Veřejná správa a lidské zdroje?

Studijní program Master of Public Administration „Veřejná správa a lidské zdroje“ je třísemestrální manažerské postgraduální vzdělání, které je určeno vedoucím úředníkům a manažerům, kteří zastávají, nebo aspirují na pozice ve vedoucích funkcích institucí veřejné správy a NGOs.

Zahájení další studijní skupiny:

Podzim 2024

Přihlášky přijímáme do:

31. srpna 2024

Odbornými garanty programu jsou

JUDr. Cyril Svoboda a PhDr. Jiří Frgal

.
JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

Bezpečnost
Pedagog Vysoké školy CEVRO, dříve český politik a diplomat, zastával post ministra v několika vládách ČR, například vnitra a zahraničí, působil jako předseda KDU-ČSL. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na ústavní právo a diplomacii v praxi.
PhDr. Jiří Frgal

PhDr. Jiří Frgal

MPA Veřejná správa a lidské zdroje, LL.M. Alternativní řešení sporů
Vystudoval obor Psychologie na FF Masarykovy univerzity v Brně a absolvoval řadu specializačních kurzů a výcviků v oblasti psychologie práce, koučování, negociace, mediální komunikace nebo psychologie sportu, má desítky let zkušeností s manažerskou praxí, s psychologií sportovních reprezentačních družstev, zejména pak s koučinkem manažerů všech úrovní, veřejných činitelů a zaměstnanců ve státní správě – tyto zkušenosti využívá i ve své pedagogické praxi, je ředitelem Agentury SPEKTRUM, která se zabývá vzděláváním a poradenstvím.

Profil absolventa

Program MPA Veřejná správa a lidské zdroje je určený zejména pro zaměstnance a vedoucí pracovníky působící ve veřejné správě či subjektech na ni napojených.

V rámci lektorského týmu působí:

Správní a pracovní právo: JUDr. Cyril Svoboda, JUDr. Věra Hrouzková

Softskills, manažerské dovednosti, moderní metody řízení a personální práce: PhDr. Jiří Frgal, Ing. Hana Svobodová, PhDr. Milena Blaháková, PhDr. Eva Ferrarová, PhD., Ing. Ivan Feninec, Ing. Zdeňka Pikešová, MPA

Ekonomické a daňové aspekty personální práce: Ing. Ivana Hamplová

Obsahová struktura vzdělávacího programu

Obsah vzdělávacího programu je složen ze tří částí. Celkem jde o 18 soustředění a 204 hodin výuky. Na posledním soustředění probíhá obhajoba závěrečné práce.

 1. Správní a pracovní právo
 2. Softskills, manažerské dovednosti, moderní metody řízení a personální práce
 3. Ekonomické a daňové aspekty personální práce

1. semestr

Časová dotace: 6 soustředění, celkem 72 hodin
SPRÁVNÍ A PRACOVNÍ PRÁVO
 • Veřejná správa – státní správa, samospráva, pojmové vymezení
 • Působnost, pravomoc, vykonavatelé a subjekty veřejné správy.
 • Státní služba její podstata a smysl pro moderní státní a veřejnou správu
 • Služební zákon a dopady jeho účinnosti.
 • Služební orgán, systemizace a organizační struktura služebního úřadu
 • Služební poměr na dobu neurčitou a na dobu určitou
 • Předpoklady a odborné požadavky pro přijetí do služebního poměru, vzniky služebního poměru, zařazení na služební místo,
 • Úřednická zkouška, služební slib
 • Výběrové řízení na obsazení služebního místa
 • Rozhodnutí o přijetí do služebního poměru, rozhodnutí o zařazení na služební místo,
 • Skončení služebního poměr
 • Práva a povinnosti státních zaměstnanců
 • Kárná odpovědnost
 • Skončení služebního poměru
 • Pojem a předmět pracovního práva, prameny. Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku
 • Individuální a kolektivní pracovněprávní vztahy,
 • Druhy individuálních pracovněprávních vztahů, pracovní poměr, dohody konané mimo pracovní poměr
 • Pracovní poměr, povinnosti zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru.  Založení pracovního poměru.
 • Pracovní smlouva a jmenování, obsah a forma pracovní smlouvy. Podstatné a další obsahové náležitosti pracovní smlouvy.
 • Rozvázání pracovního poměru
 • Povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru.
 • Neplatné rozvázání pracovního poměru.
 • Základní pojmy vztahující se k pracovní době a době odpočinku, pracovní doba, přestávky v práci
 • Dovolená, druhy dovolené (dovolená za kalendářní rok nebo její poměrná část, dovolená za odpracované dny, dodatková dovolená), posuzování práva na dovolenou,
 • Bezpečnost a ochrana zdraví práci
 • Odměňování za práci, mzda a plat
 • Překážky v práci.
 • Náhrada majetkové a nemajetkové újmy.
 • Zástupci zaměstnanců, odborová organizace, rada zaměstnanců, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Vnitřní předpisy zaměstnavatele.
 • Přestupky a správní delikty při zaměstnávání fyzických osob. 

2. semestr

Časová dotace: 9 soustředění, celkem 108 hodin
SOFTSKILLS, MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI, MODERNÍ METODY ŘÍZENÍ A PERSONÁLNÍ PRÁCE
 • Současné pojetí manažerské práce. Úkoly vedoucích, manažerů a personalistů při zajišťování výkonových cílů organizace.
 • Komunikační a sociální dovednosti v praxi vedoucího úředníka a manažera.
 • Veřejná prezentace a rétorika, struktura a účinnost sdělování, přesvědčování.
 • Motivace a výkon, stanovení cílů. Motivace týmů, motivační rozhovor, hodnotící rozhovor, zpětná vazba.
 • Vztahy na pracovišti, konflikty a řešení vypjatých situací – pracovní zátěž, stres, šikana, lobbing, relaxace.
 • Nábor – specifické moderní metody náboru a výběru zaměstnanců – sociální sítě, assessment centrum, development centrum, psychologická diagnostika, agenturní zaměstnávání. Výběrové řízení, přijímací rozhovor. Adaptační proces, adaptační rozhovor, základy mentorských dovedností.
 • Mediace, facilitace, vyjednávání. Uvolňování pracovníků z organizace, uvolňovací rozhovor. Outplacement.
 • Řízení změn – proces změny, jednotlivé kroky změny, komunikace ve změně, chování lidí, získávání podpory pro uskutečnění změny.
 • Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, plánování osobního rozvoje a řízení kariéry. Typy rozvojových aktivit – trénink, konzultace, koučink, individuální rozvojové plány, teambuilding, teamspirit, apod.
 • Manažerský rozvoj.
 • Pozornost vůči ohroženým či znevýhodněným skupinám (mladí zaměstnanci, 50+ a důchodci, zaměstnanci po mateřské či rodičovské dovolené, zaměstnanci se zdravotním omezením, cizinci.)
 • Projektové řízení (příklady velkých projektů v praxi).
 • Procesní řízení.
 • Strategické řízení.
 • Krizové řízení.
 • Tvorba a implementace strategie veřejné instituce.
 • Trh práce, nezaměstnanost a sociální politika státu.
 • Firemní kultura – hodnoty a struktura organizace, formování firemní kultury.
 • Pojem personalistika a řízení lidských zdrojů (personální management).
 • Personální procesy a činnosti. Trendy v personální práci.
 • Sociálně-psychologické podmínky práce.
 • Systemizace a popis pracovních pozic v návaznosti na organizační struktury, stupně řízení a organizační řády.
 • Personální plánování, analýza pracovních míst, stabilizace pracovníků, péče o pracovníky.
 • Personální audit, Due Dilligence – cíle a výstupy.
 • Získávání pracovníků – vnitřní a vnější zdroje získávání pracovníků. Personální marketing.
 • Personální dokumentace a administrativa. Ochrana osobních dat.
 • Odměňování ve státní správě – struktura platu + systém benefitů.

3. semestr

Časová dotace: 2 soustředění, celkem 24 hodin
EKONOMICKÉ A DAŇOVÉ ASPEKTY PERSONÁLNÍ PRÁCE
 • Makroekonomie.
 • Veřejné finance.
 • Systém sociálního a zdravotního pojištění, nemocenské pojištění.
 • Zdaňování příjmů ze závislé činnosti, příjmy z pracovního poměru, výpočet záloh na daň, nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňová zvýhodnění.
 • Průměrný výdělek, srážky ze mzdy.
 • Exekuce – povinnosti zaměstnavatele, insolvenční řízení.
 • Cestovní náhrady – tuzemské a zahraniční, směrnice k uplatnění cestovních náhrad.
 • Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu úřadu práce.
 • Odškodňování pracovních úrazů.
 • Postavení zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné.

Semestrální práce

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu min. 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splněno/nesplněno a hodnotícím komentářem přednášejícího.
 • Témata jsou schvalována ve lhůtě 1 měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.

Závěrečná práce

 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí. 

Cena studia 

 • Cena studijního programu MPA – Bezpečnostní a krizový management na Vysoké škole CEVRO činí 109.000 Kč  (+ 21 % DPH – jedná se o ceny za celé studium). Cena pro absolventy Vysoké školy CEVRO činí 93.000 Kč (+ 21 % DPH). Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.

Ukončení certifikátem MPA

 • Certifikát o absolvování je vydán Vysokou školou CEVRO a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Certifikát o profesním (nikoli akademickém) titulu je vydáván přímo Vysokou školou CEVRO jako českou vzdělávací institucí.

Proč Vysoká škola CEVRO?

V Praze a v Českém Krumlově nabízíme prestižní vzdělávání v oblastech práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, bezpečnosti, veřejné správy nebo managementu sociálních služeb.

01

Programově malá škola

Přeplněné auly nečekejte. Výuka u nás probíhá vždy v menších skupinách. Tím můžeme zaručit individuální přístup ke každému studentovi. U nás zkrátka nebudete jen číslo v systému.
02

Možnost rozložení školného na splátky

Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení.
03

Výborné uplatnění absolventů

Naše studijní programy jsou nejen zárukou prestižního vzdělání, ale také následného skvělého uplatnění na pracovním trhu.
04

Studium v zahraničí

Spolupráce se zahraničními univerzitami je jednou z klíčových aktivit. Studentům nabízíme účast na programu Erasmus+ na téměř 40 univerzitách po celém světě.
Logo CEVRO Vysoká škola

Studujte na
Vysoké škole CEVRO

Vyberte si některý z našich skvělých studijních programů a staňte se součástí rodiny CEVRO

Vyplnit přihlášku

Praxe

img-praxe.jpg

Výhody praxí a stáží při studiu na Vysoké škole CEVRO

Nezřídka se stává, že se student v rámci praxe v institucích a společnostech osvědčí natolik, že v nich zůstává jako zaměstnanec. Jedná se tedy o skvělou příležitost, jak nastartovat svoji profesní dráhu.

Kde praxe a stáže probíhají?

Řada našich studijních programů je akreditována jako profesní. Nedílnou součástí studia je proto i povinná praxe. Tu naši studenti absolvují u našich smluvních partnerů, mezi které patří ministerstva, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky nebo vybraná velvyslanectví a řada významných společností.

S kým spolupracujeme

kpr_logo.png PS_logo.png logo-nato.png MPO_logo.png

Příběhy studentů z praxe

20
Na Vysoké škole CEVRO jsem mohla potkat vyučující, kteří díky svým zkušenostem dokázali skvěle přetavit teorii v praxi. Díky malým studijním skupinám bylo možné s pedagogy diskutovat a tento individuální přístup ke každému studentovi byl skvělým benefitem a moc mi při studiu pomáhal.
20
99 % seminářů a cvičení bylo velice zajímavých a poučných. Praktičnost, po které jsem prahnul, byla v každé přednášce. Proto mě studium na Vysoké škole CEVRO moc bavilo. Studijní program Bezpečnostní management bych doporučil všem, kteří jsou nebo chtějí být součástí bezpečnostních složek státu.
20
Potřeboval jsem najít odpovědi na otázky, které mne provázely mou profesí. Proto jsem zvolil právě studijní program Politologie. Studium nebylo jednoduché, na druhou stranu má diplom z Vysoké školy CEVRO opravdu velkou hodnotu. Bylo skvělé, že jsem se mohl nejen já kdykoliv na kohokoliv ze se školy obrátit a vždycky jsem se setkal se vstřícným přístupem.
20
Musím říct, že studium na Vysoké škole mě moc bavilo. Přestože nebylo úplně snadné, ukázalo mi nové obzory a dalo znalosti, které jsem do té doby neměl. Naučilo mě spoustu praktických dovedností, jako například sepsat obchodní smlouvu, napsat žalobu, porozumět, co je ve spise apod. Zkrátka jsem se od skvělých praktiků naučil všechny potřebné postupy, které jako starosta Benátek nad Jizerou a radní používám dodnes.

Fotogalerie