Orgány vysoké školy

Správní rada

MUDr. Mgr. Ivan Langer
Předseda správní rady
MUDr. Mgr. Ivan Langer
Ing. Jaroslav Salivar
Ing. Jaroslav Salivar
Radek Šťastný
Radek Šťastný
Jan Chudomel
Jan Chudomel
Lubomír Kovařík
Lubomír Kovařík

Dozorčí rada

PhDr. Jiří Frgal
PhDr. Jiří Frgal

Ředitelka vysoké školy

Mgr. Ludmila Habadová
Mgr. Ludmila Habadová

Rektor a prorektoři

doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Rektor
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Michaela Hýbnerová, Ph.D., LL.M.
Prorektorka pro studium
Mgr. et Mgr. Michaela Hýbnerová, Ph.D., LL.M.
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Prorektor pro vědu, výzkum a projektovou činnost
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Tomáš Pojar, M.A.
Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání / dočasně uvolněný z funkce
Tomáš Pojar, M.A.

Rektor

V čele Vysoké školy CEVRO stojí rektor, který je jejím představitelem v oblasti vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti. Rektora jmenuje a odvolává správní rada. Funkční období rektora je tříleté.

Prorektoři

Prorektor zastupuje rektora v době jeho nepřítomnosti. Rektor může svým rozhodnutím na prorektora trvale delegovat výkon některých svých pravomocí.
Prorektora jmenuje správní rada na základě návrhu rektora.

Kolegium rektora

Kolegium rektora je stálým poradním orgánem rektora. Členy kolegia jsou rektor, prorektoři, ředitel a garanti oborů.

Schůze kolegia svolává podle potřeby rektor, který také řídí jeho jednání. Kolegium projednává na návrh rektora případně jiného člena kolegia zásadní záležitosti týkající se činnosti a řízení Vysoké školy CEVRO.

Disciplinární komise

 • Členy disciplinární komise Vysoké školy CEVRO jmenuje rektor z řad členů akademické obce.
 • Disciplinární komise má čtyři jmenované členy. Dva z nich jmenuje rektor z řad studentů a dva z řad akademických pracovníků. Členem disciplinární komise je též vždy prorektor, který její zasedání svolává a řídí. Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté.
 • Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů. Ve své činnosti se řídí Disciplinárním řádem pro studenty Vysoké školy CEVRO, který je vnitřním předpisem Vysoké školy CEVRO.
 • Žádost o přezkoumání rozhodnutí disciplinární komise se podává rektorovi Vysoké školy CEVRO.

Nahlédnutí do disciplinárního řádu je možné na úřední desce.

Složení disciplinární komise

Předsedkyně:

 • Mgr. et Mgr. Michaela Hýbnerová, Ph.D., LL.M.

Členové:

pedagogická část:

 • JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
 • Mgr. Jan Neugebauer, Ph.D.

studentská část:

 • Bc. Lenka Mottlová
 • Bc. Michal Stránecký
 • Michal Veselý

Akademická rada

Členy akademické rady jmenuje rektor po předchozím souhlasu správní rady. Akademická rada má dvacet jedna až dvacet devět členů. Funkční období člena akademické rady je pět let.

Členové akademické rady jsou významní představitelé akademického života. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce Vysoké školy CEVRO. Předsedou akademické rady je rektor, který svolává a řídí její zasedání. Jednací řád Akademické rady je dostupný na úřední desce.

Předseda:

 • doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

Členové:

 • doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ilona Bažantová, CSc.
 • doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA
 • prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
 • prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.
 • doc. JUDr. Ivanka Štenglová
 • JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.
 • doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.
 • PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
 • doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.
 • doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.
 • Ing. Lucie Kureková, Ph.D.
 • prof. Ing. Petr Kopecký, Ph.D. MA.
 • prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
 • doc. PhDr. Miloš Brunclík, Ph.D.
 • prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D.
 • doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
 • prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
 • doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Večerník
 • prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.
 • prof. Alena Zemplinerová, CSc.
 • prof. PhDr. Miloš Havelka, CSc.
 • doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.
 • doc. Ing. Jiří Schwarz, CSc.

Rada pro vnitřní hodnocení

Radu pro vnitřní hodnocení  jmenuje rektor, Rada má 11 členů a předmětem její činnosti je zajištění průběžného naplňování systému vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy. Působnost rady je upravena v Pravidlech zajišťování kvality a vnitřního hodnocení kvality Vysoké školy CEVRO, která jsou k nahlédnutí na úřední desce.

Složení Rady pro vnitřní hodnocení:

Akademičtí pracovníci

 • doc. Mgr. Tomáš Jarmara, PhD. – předseda
 • doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc. – místopředsedkyně
 • Ing. František Mičánek, Ph.D.
 • Mgr. Ludmila Habadová
 • Mgr. et Mgr. Michaela Hýbnerová, Ph.D., LL.M.
 • Mgr. Jiří Cieslar
 • JUDr. Václav Pilík, Ph.D.

Studenti a absolventi

 • Lucie Fornůsková
 • Bc. Jiří Richter
 • Mgr. Filip Šíma
 • Lukáš Peroutka

Zápisy z jednání Rady pro vnitřní hodnocení