Ochrana informací (LL.M.)

Praha
Česky
Postgraduální studium
Kombinovaná
Ochrana informací

Proč zvolit studijní program
Ochrana informací?

Představujeme vám pokročilý postgraduální vzdělávací program, který reaguje na aktuální výzvy v souvislosti s ochranou soukromí, kybernetické bezpečnosti a datového managementu.

Třísemestrální program nabízí ambiciózní učební plán, který překlenuje průsečík mezi právem, technologiemi, etikou zpracování informací, správou a řízením dat. Získáte hluboké znalosti o právních a technologických aspektech globální ochrany dat a kybernetické bezpečnosti včetně získání komunikačních dovedností v oblasti etického používání dat.

Zahájení další studijní skupiny:

Podzim 2024

Přihlášky přijímáme do:

30. dubna 2024

Odbornými garanty programu jsou

Ing. Aleš Špidla

Aleš Špidla je čestným prezidentem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. V roce 2011 jako ředitel odboru kybernetické bezpečnosti na ministerstvu vnitra ČR koncipoval strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a zapojil se do diskusí nad věcným záměrem a potom i samotným zákonem o kybernetické bezpečnosti. Pracoval jako vedoucí sekce informatiky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, ředitel odboru bezpečnostních politik Ministerstva práce a sociálních věcí, manažer oddělení řízení rizik ve společnosti Price Waterhouse Coopers, poté ve státním podniku CENDIS, s.p. jako specialista pro kybernetickou bezpečnost a ve státním podniku NAKIT, s.p. jako vedoucí oddělení v sekci bezpečnosti. Působil jako manažer kybernetické bezpečnosti na Generálním finančním ředitelství. Nyní pracuje a jako manažer kybernetické bezpečnosti Úřadu městské části Praha 5. Je garantem a pedagogem MBA studijního programu „Management a kybernetická bezpečnost“ a spolugarantem a pedagogem LL.M programu „Ochrana informací“ na Vysoké škole CEVRO.
Ing. Aleš Špidla

V rámci lektorského týmu působí:

Vojtěch Nol – specialista GDPR, compliance a kybernetické bezpečnosti, risk manažer, auditor, penetrační tester. Podílí se na vývoji bezpečných produktů pro automobilový průmysl ve výzkumném a vývojovém centru.

Jaroslav Vítek, pověřenec pro ochranu osobních údajů Vlády České republiky, předseda Asociace pověřenců České republiky.

Ivan Langer, specialista na veřejnou správu, eGovernment a bezpečnostní problematiku, bývalý ministr vnitra a informatiky, advokát v kanceláři Pečený, Fučík, Langer.

Josef Prokeš, místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Aleš Špidla, bývalý prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB), vystudoval technickou kybernetiku a podílel se na koncepci strategie kybernetické bezpečnosti České republiky.

 

Proč tento program?

Tento program podporuje rostoucí poptávku na globálním trhu tím, že nabízí vzdělání současným i budoucím manažerům, tzv. datovým lídrům”,  kteří potřebují cílené právní a technické vzdělání z následujících důvodů:

 • Datoví lídři s právním vzděláním jsou nepochybně úspěšnější v prevenci a řešení narušení soukromí a kybernetické bezpečnosti ve svých organizacích. Aby se datoví lídři vypořádali s dnešními výzvami, musí mít hluboké znalosti práva, aby mohli efektivně vést svoji organizaci a zajišťovat plný soulad s právními požadavky evropského práva v oblasti ochrany soukromí, dat a kybernetické bezpečnosti.

 • Organizace v současné době nesoutěží pouze produkty nebo službami, které nabízejí, ale také standardy právního souladu s pravidly ochrany soukromí a kybernetické bezpečnosti. Organizace potřebují odborníky na manažerské úrovni, kteří budou podporovat dodržování právních předpisů jako jednu z konkurenčních aktiv společnosti.

 • Povaha legislativních procesů na úrovni EU se stále více vyznačuje zapojením zainteresovaných stran na nejvyšší úrovni, které potřebují mít komplexní právní a technické povědomí. Aby tyto zúčastněné strany mohly identifikovat nedostatky stávající legislativy v oblasti ochrany soukromí a kybernetické bezpečnosti, musí mít schopnost promítnout své zájmy do komplexních právních norem.

 • V důsledku často vysokého vlivu digitálních produktů a služeb souvisejících se zpracováním dat (např. mechanismy stanovování cen založené na algoritmech, profilování a automatizované rozhodování) se úměrně zvyšuje míra odpovědnosti soukromých i veřejných organizací za odpovědné a nezneužitelné zpracování zejména citlivých osobních údajů. 

 • A konečně, vzhledem k interakci pravidel souvisejících se zpracováním dat s jinými obory, musí datoví lídři disponovat mezioborovými znalostmi a tzv. leadership skills. Tento program zprostředkovává profesionálům širokou a mezioborovou sadu dovedností, které je připraví na řešení jakýchkoli budoucích problémů souvisejících s ochranou soukromí, kybernetickou bezpečností a datovým managementem.

Staňte se klíčovými hybateli při posilování důvěry v globální digitální ekonomiku a společnost uplatněním kompetentního a etického přístupu ke zpracování osobních údajů. Úspěšným absolutoriem získáte právní a manažerské znalosti z oblasti ochrany informací, compliance managementu, kybernetické a informační bezpečnosti. Díky špičkovým odborníkům budete po absolvování studia připraveni na výkon funkce Compliance Officer, Chief Data Officer nebo Data Protection Officer. 

Profil absolventa

 • určeno pro Vás, kteří pracujete na manažerských pozicích nebo na ně aspirujete   
 • jste absolventem magisterského studia
 • pracujete či jste zodpovědní za ochranu informací ve společnosti, firmě, úřadu
 • potřebujete znát nejnovější trendy z oblasti Compliance Management, ZKB, GDPR, eIDAS
 • připravujete se na výkon funkce Compliance Officer či Data Protection Officer

Časový rozsah studia

 • Studium o délce tří semestrů
 • Ukončení obhajobou závěrečné práce
 • Každý semestr obsahuje 5 bloků po dvou dnech – 12 hodin/blok, celkově 60 hodin/semestr.
 • Výuka probíhá v pátek a v sobotu, zpravidla jednou až dvakrát měsíčně, jedna výuková hodina má 40 min.
 • Do každého semestru jsou dle doporučení vyučujících a na základě aktuálního stavu a perspektiv právní úpravy a právní praxe vloženy přednášky/diskuse zaměřené na aktuální problémy. 

Obsahová struktura vzdělávacího programu 

1. Evropská ochrana soukromí a dat

Účelem tohoto kurzu je poskytnout studentům ucelený přehled předpisů jak evropského práva na ochranu soukromí a dat, tak i české legislativy.

2. Úvod do základů kyberbezpečnosti

Kurz nabízí úvod do základů bezpečnosti (fyzická bezpečnost, bezpečnost lidí, bezpečnost dat, bezpečnost IT, krizové řízení, kritická ochrana infrastruktury a detektivní kontroly). Studenti budou seznámeni s EU legislativním balíčkem o kybernetické bezpečnosti. Tento kurz se zaměřuje na praktiky a procesy kybernetické bezpečnosti a poskytuje studentům praktické pokyny k tomu, co řízení kybernetické bezpečnosti zahrnuje. Nabízí přehled systémů řízení informační bezpečnosti se zaměřením na ISMS jako je např. ISO 27001.

3. Dodržování ochrany informací, posouzení dopadu na jejich ochranu - tzv. DPIA

Kurs poskytuje studentům rozšířený výcvik dovedností nezbytných k zajištění souladu s pravidly ochrany osobních údajů. Spolehlivá metodologie, která zajistí, že základní principy na ochranu soukromí a informací jsou dodržovány a integrovány do jednotlivých činností zpracování údajů, tzv. princip “privacy by design a by default”. Budou vysvětleny a procvičeny modely hodnocení rizik a metodiky k provedení DPIA.

Studenti budou muset připravit svůj vlastní plán hodnocení rizik a zpracovat DPIA na základě praktických případových studií poskytnutých během studia.

4. Elektronická identita, nařízení Evropské komise o elektronické identifikaci a službách poskytujících důvěru - EIDAS, problematika trestně právní odpovědnosti právnických osob v oblasti ochrany informací, problematika whistleblowingu v českém právním prostředí

Kurs nabídne prostřednictvím odborníků z řad advokátů a IT specialistů ucelený přehled aktuální legislativy a praktických zkušeností ze zmiňovaných disciplín.

5. Etika a společenská odpovědnost organizací v digitálním věku, e-privacy a ochrana osobních údajů v elektronických komunikacích, problematika cookies, profilování, duševní vlastnictví online, licenční smlouvy, automatizované zpracování údajů včetně využívání algoritmů

Kurs nabídne ucelený přehled aktuální legislativy týkající se zpracování osobních údajů v digitálním prostředí. Odborníci z řad advokátů a specialistů významných technologických firem poskytnou praktické zkušenosti a příklady odpovědného zpracování dat v online prostředí. Současné skandály kolem zneužívání dat přibývají (např. Cambridge Analytica) a proto je nutné zajistit odpovědný a udržitelný přístup ke zpracování nejen osobních údajů. Napětí mezi ochranou základních práv a soukromí jednotlivců na jedné straně a masivní zpracování dat pro vytváření hodnot na straně druhé odráží společenskou poptávku po etickém přístupu k ochraně soukromí a osobních údajů. Kurz se rovněž zabývá otázkou právní a společenské odpovědnosti organizací a souvisejícího etického dodržování pravidel v digitálním prostředí.

Výuka bude navíc doplněna o tematické konference, semináře a přednášky zahraničních hostů na aktuální témata pořádané v rámci programů Vysoké školy CEVRO. 

Semestrální práce

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu min. 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splněno/nesplněno a hodnotícím komentářem přednášejícího.
 • Témata jsou schvalována ve lhůtě 1 měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce. 

Závěrečná práce 

 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí.

Cena studia 

 • Cena studia je 109.000 Kč (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program.
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, je možné dojednat množstevní slevu.
 • Členové Asociace pověřenců ČR a Agentury rozvoje a podpory kritické infrastruktury získávají automaticky 10% slevu.
 • Členské asociace a firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy Vysoké školy CEVRO činí 93.000 Kč (+ 21 % DPH). Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného. 

Ukončení certifikátem LL.M. 

 • Certifikát o absolvování je vydán Vysokou školou CEVRO a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Při vytváření obsahu studia bylo využito zkušeností zahraničních vysokých škol, kde má postgraduální právnické vzdělání LL.M. tradici.
 • Certifikát o profesním (nikoli akademickém) titulu je vydáván přímo Vysokou školou CEVRO jako českou vzdělávací institucí. 

Proč Vysoká škola CEVRO?

V Praze a v Českém Krumlově nabízíme prestižní vzdělávání v oblastech práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, bezpečnosti, veřejné správy nebo managementu sociálních služeb.

01

Programově malá škola

Přeplněné auly nečekejte. Výuka u nás probíhá vždy v menších skupinách. Tím můžeme zaručit individuální přístup ke každému studentovi. U nás zkrátka nebudete jen číslo v systému.
02

Možnost rozložení školného na splátky

Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení.
03

Výborné uplatnění absolventů

Naše studijní programy jsou nejen zárukou prestižního vzdělání, ale také následného skvělého uplatnění na pracovním trhu.
04

Studium v zahraničí

Spolupráce se zahraničními univerzitami je jednou z klíčových aktivit. Studentům nabízíme účast na programu Erasmus+ na téměř 40 univerzitách po celém světě.
Logo CEVRO Vysoká škola

Studujte na
Vysoké škole CEVRO

Vyberte si některý z našich skvělých studijních programů a staňte se součástí rodiny CEVRO

Vyplnit přihlášku

Praxe

img-praxe.jpg

Výhody praxí a stáží při studiu na Vysoké škole CEVRO

Nezřídka se stává, že se student v rámci praxe v institucích a společnostech osvědčí natolik, že v nich zůstává jako zaměstnanec. Jedná se tedy o skvělou příležitost, jak nastartovat svoji profesní dráhu.

Kde praxe a stáže probíhají?

Řada našich studijních programů je akreditována jako profesní. Nedílnou součástí studia je proto i povinná praxe. Tu naši studenti absolvují u našich smluvních partnerů, mezi které patří ministerstva, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky nebo vybraná velvyslanectví a řada významných společností.

S kým spolupracujeme

logo_kpr.png PS_logo.png logo-nato.png logo_mpo.png

Příběhy studentů z praxe

20
Na Vysoké škole CEVRO jsem mohla potkat vyučující, kteří díky svým zkušenostem dokázali skvěle přetavit teorii v praxi. Díky malým studijním skupinám bylo možné s pedagogy diskutovat a tento individuální přístup ke každému studentovi byl skvělým benefitem a moc mi při studiu pomáhal.
20
99 % seminářů a cvičení bylo velice zajímavých a poučných. Praktičnost, po které jsem prahnul, byla v každé přednášce. Proto mě studium na Vysoké škole CEVRO moc bavilo. Studijní program Bezpečnostní management bych doporučil všem, kteří jsou nebo chtějí být součástí bezpečnostních složek státu.
20
Potřeboval jsem najít odpovědi na otázky, které mne provázely mou profesí. Proto jsem zvolil právě studijní program Politologie. Studium nebylo jednoduché, na druhou stranu má diplom z Vysoké školy CEVRO opravdu velkou hodnotu. Bylo skvělé, že jsem se mohl nejen já kdykoliv na kohokoliv ze se školy obrátit a vždycky jsem se setkal se vstřícným přístupem.
20
Musím říct, že studium na Vysoké škole mě moc bavilo. Přestože nebylo úplně snadné, ukázalo mi nové obzory a dalo znalosti, které jsem do té doby neměl. Naučilo mě spoustu praktických dovedností, jako například sepsat obchodní smlouvu, napsat žalobu, porozumět, co je ve spise apod. Zkrátka jsem se od skvělých praktiků naučil všechny potřebné postupy, které jako starosta Benátek nad Jizerou a radní používám dodnes.

Fotogalerie