Moderní veřejná služba (MPA)

Praha
Česky
Postgraduální studium
Kombinovaná
Moderní veřejná služba

Proč zvolit studijní program
Moderní veřejná služba?

Představujeme vám pokročilý manažerský postgraduální program MPA zaměřený na problematiku zajištění kontinuální modernizace veřejných služeb. Program je určen pro jakékoliv zájemce, ale primárně pro střední a vyšší management institucí veřejného sektoru, střední a vyšší management soukromých společností, pro ty, kteří aspirují na vyšší manažerské funkce. Program je dále určen aktivním občanům a zástupcům občanské společnosti.

Profil absolventa

 • Absolventi programu budou schopni a připraveni aktivně a komplexně řídit proces kontinuální modernizace veřejných služeb v reakci na jakoukoliv změnu celospolečenských podmínek v konkrétní oblasti veřejného života.
 • Absolventi programu se stanou hybnou silou přechodu od tradicionalistického vrchnostenského pojetí veřejné správy směrem k moderním, proklientsky orientovaným veřejným službám.
 • Absolventi působící ve veřejném sektoru budou připraveni komplexně řídit a koordinovat kontinuální aktualizaci procesů a jejich standardizaci, prostřednictvím kterých jsou vykonávány jednotlivé agendy veřejné správy.
 • Absolventi působící v soukromém sektoru, či v rámci občanské společnosti budou schopni vytvářet účinný tlak na stát, s cílem vytvořit kvalitní podmínky pro naplnění práv občanů na moderní veřejné služby a iniciovat vznik dostatečné nabídky moderních veřejných služeb, splňujících požadavky klientů, tedy zejména na kvalitu, dostupnost, uživatelskou přívětivost, efektivitu a transparentnost veřejných služeb.
Zahájení další studijní skupiny:

Jaro 2025

Přihlášky přijímáme do:

30. listopadu 2024

Odbornými garanty programu jsou

PhDr. Robert Ledvinka

Absolvent Filosofické fakulty UK Praha. Více než 30 let se věnuje problematice organizace a fungování veřejné správy. Specialista na procesní transformaci, veřejné právo, veřejné rozpočty a eGovernment. Spoluaator legislativního rámce digitalizace veřejné správy, včetně zákona o právu na digitální služby. Vedoucí autorského týmu „Strategie rozvoje veřejné správy 2014“, vedoucí projektu „Vybudování základních registrů veřejné správy“, autor architektury a vedoucí projektu „Procesní modelování agend veřejné správy“.
PhDr. Robert Ledvinka

Náš tým odborníků a přednášejících

PhDr. Robert Ledvinka, hlavní garant programu – Absolvent Filosofické fakulty UK Praha. Více než 30 let se věnuje problematice organizace a fungování veřejné správy. Specialista na procesní transformaci, veřejné právo, veřejné rozpočty a eGovernment. Spoluator legislativního rámce digitalizace veřejné správy, včetně zákona o právu na digitální služby. Vedoucí autorského týmu „Strategie rozvoje veřejné správy 2014“, vedoucí projektu „Vybudování základních registrů veřejné správy“, autor architektury a vedoucí projektu „Procesní modelování agend veřejné správy“.

Ing. Richard Kaucký – Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Jeden z autorů architektury českého eGovernmentu, specialista na problematiku elektronického podání, kvalifikované služby elektronických transakcí pro elektronické podepisování a digitální doručování se zachováním digitální kontinuity. Jeden ze zakladatelů firmy Software602 a spoluautor prvního českého textového editoru T602. Držitel ocenění „Osobnost roku české informatiky“. 

Ing. Aleš Kučera – Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Jeden z autorů architektury českého eGovernmentu. Většinu své profesní dráhy působí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Problematice eGovernmentu se aktivně věnuje od roku 2001. Aktivně prošel projekty Internet mění svět či eStát. Je spoluautorem projektů Kontaktní místa veřejné správy Czech POINT a Informační systém datových schránek. 

Ing. Pavel Šubrt – Absolvent VŠE obor automatizované systémy řízení. Zaváděl v České republice a ve vybraných zemích východní Evropy systémy platebních karet. Problematice digitalizace veřejné správy se věnuje od konce devadesátých let. Podílel se na projektech informatizace krajských úřadů, ISVS pro nový živnostenský rejstřík, zdravotnické registry, procesní modelování agend ve veřejné správě, vybudování systémů digitální technické mapy. 

Ing. Tomáš Hládek – Absolvent ČVUT obor technický kybernetika. Dlouholetý expert České národní banky, kde působil na různých pozicích (ředitel sekce, poradce guvernéra). Dnes poradce v České bankovní asociaci. Odborník na oblast platebního styku a peněžního oběhu, věnuje se i procesům digitalizace, kybernetické bezpečnosti, elektronické identity a provázanosti veřejnoprávních a soukromoprávních služeb. 

Mgr. Ondřej Knebl – Advokát s více než 20 letou praxí se specializací na oblast veřejných zakázek, práva ICT a obchodního závazkového práva. V oblasti eGovernmentu se mj. podílel na budování a provozování základních registrů, datových schránek a center sdílených služeb. 

Zdeněk Dutý – Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, Aktuálně pracuje ve společnosti Autocont a. s. na pozici obchodního ředitele pro eGovernment. Problematice digitalizace a efektivního využívaní prostředků informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě se věnuje od konce 80-tých let. Specializuje se na problematiku propojeného datového fondu, centrálních informačních systémů a sdílení dat.

Proč tento program?

Naší VIZÍ je, že úředníci, podnikatelé, živnostníci a občané (v rozsahu pro ně potřebném) budou po absolvování tohoto studijního programu vědět, jak jim může být eGovernment dobrým sluhou.

Naší MISÍ je učit a naučit studenty co mohou a co mají od eGovernmentu chtít a očekávat, a co chtít a očekávat nemohou a nemají. Naši studenti budou po absolvování studia připraveni na to, co po nich budou chtít občané a podnikatelé, jak budou chtít používat eGovernmentové služby.

Naší STRATEGIÍ je připravit studenty na dopady digitalizace vysvětlením legislativního, procesního a implementačního rámce eGovernmentu.

Naší TAKTIKOU je vysvětlit studentům „big picture“, tedy jak TO má fungovat jako celek, aby chápali souvislosti v okamžiku, kdy vidí ze své pracovní pozice nebo zařazení jenom detail.

Obsahová struktura vzdělávacího programu

 • Celý Program je z hlediska časového rozdělen do tří semestrů.
 • Časová alokace semestru činí 72 výukových hodin. Každý semestr je tvořen 6 výukovými moduly/soustředěními.
 • Každý modul standardně zahrnuje výuku v pátek odpoledne (6 vyučovacích hodin) a v sobotu (3 + 3 vyučovacích hodin). V pátek je začátek výuky vždy ve 13:30, v sobotu je začátek výuky vždy v 9:30 a každá výuková hodina činí 40 minut.
1. semestr

(Celkem 72 hodin)

Legislativní rámec modernizace veřejné správy:

Během prvního semestru získají studující znalost základní logiky a struktury stávajícího legislativního rámce vytvářejícího právní rámec pro zajištění kontinuálního  procesu digitalizace veřejné správy.

Studující se v úvodu nejprve seznámí se základními principy fungování veřejné správy, které mají zásadní vliv na proces modernizace a které definují požadavky na odpovídající legislativní rámec. Zejména se seznámí s logikou architektury procesu digitalizace,  která je již promítnuta do stávající právní úpravy i  se samotnými cíli digitalizace. Následně se postupně seznámí s konstrukcí a logikou více než 20 základních konkrétních  tzv. „digitálních zákonů“.

Cílem tohoto semestru není „biflování“ znění jednotlivých zákonů, ale pochopení jejich vzájemné logiky a komplexnosti řešení.

2. semestr

(Celkem 72 hodin)

Agendy veřejné správy:

Hlavní důraz bude kladen na získání komplexní znalosti vzájemné logiky vztahu práv a povinností občanů a činnosti veřejné správy.

Studiem získají absolventi znalosti vzájemné provázanosti agend veřejné správy a služeb veřejné správy ve vztahu k životním rolím občanů a v nich nastalých životních situací, které iniciují potřebu uplatnění práv občana nebo splnění jejich zákonem definovaných povinností. Studenti si osvojí znalost základních principů a pravidel modernizace fungování veřejné správy, zejména získají nezbytné znalosti na úrovni konstrukce, tvorby, správy a výkonu agend veřejné správy, tvorby služeb veřejné správy, včetně odpovídajících legislativních pravidel a principů.

Znalost a pochopení obsahu studia v tomto semestru je zcela zásadním předpokladem pro následné získání znalostí a osvojení nezbytných dovedností ke kontinuálnímu procesu modernizace agend veřejné správy a v rámci nich budovaných a poskytovaných veřejných služeb.    

3. semestr

(Celkem 72 hodin)

Nástroje a postupy pro zajištění aktuálnosti agend veřejné správy = modernizace služeb veřejné správy

V závěrečném třetím semestru studující nezbytné znalosti o existujících nástrojích digitalizace i praktické dovednosti k jejich praktickému využití v praxi, tedy v rámci procesu trvalé modernizace veřejné správy. Studenti z řad zaměstnanců veřejné správy budou následně schopni aktivně iniciovat i následně řídit proces modernizace svěřených agend nejen v rámci působnosti svého  zaměstnavatele, ale také ve spolupráci s dalšími absolventy tohoto studijního programu být nositeli koordinovaného procesu modernizace v rámci celé veřejné správy.

Studenti, zástupci občanské společnosti nebo soukromé sféry, budou schopni neprodleně zahájit skutečně  validní a dostatečně správně odůvodněný tlak na veřejnou správu s cílem co nejrychlejšího naplnění svých zákony definovaných práv  na digitální služby a také budou schopni efektivněji spolupracovat se státem.

Semestrální práce

 • Téma práce vychází z obsahu příslušného semestru.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu min. 5 normostran.
 • Eseje jsou hodnoceny formou splněno/nesplněno a hodnotícím komentářem přednášejícího.
 • Témata jsou schvalována ve lhůtě 1 měsíc před ukončením semestru.
 • Dílčí práce není zadávána v závěrečném semestru, kdy studenti zpracovávají své závěrečné práce.

Závěrečná práce

 • Téma závěrečné práce si student volí sám 2 měsíce před ukončením druhého semestru na základě konzultace s garantem.
 • Práce je předložena v písemné formě v rozsahu 25 – 30 normostran.
 • Vedoucí práce je určen z řad vyučujících.
 • Studenti obhajují své závěrečné práce před tříčlennou komisí. 

 Cena studia 

 • Cena studia je 82 tisíc Kč (+ 21 % DPH) za celý třísemestrální program MPA – Moderní veřejná služba.
 • Členové Hospodářské komory ČR získávají automaticky 10% slevu.
 • Cena pro absolventy Vysoké školy CEVRO činí 70 tisíc Kč (+ 21 % DPH).
 • V případě studia více zájemců nebo zájmu ze strany instituce, která vyšle více studentů, je možné dojednat množstevní slevu. Také lze domluvit individuální splátkový kalendář školného.

Ukončení certifikátem MPA

 • Certifikát o absolvování je vydán Vysokou školou CEVRO a předán při slavnostní promoci absolventů.
 • Certifikát o profesním (nikoli akademickém) titulu je vydáván přímo Vysokou školou CEVRO jako českou vzdělávací institucí.

Záštitu nad programem převzala Hospodářská komora České republiky.

HK_CR_-logo_CZ-logo_zakladni.png

Proč Vysoká škola CEVRO?

V Praze a v Českém Krumlově nabízíme prestižní vzdělávání v oblastech práva, politologie, mezinárodních vztahů, ekonomie, bezpečnosti, veřejné správy nebo managementu sociálních služeb.

01

Programově malá škola

Přeplněné auly nečekejte. Výuka u nás probíhá vždy v menších skupinách. Tím můžeme zaručit individuální přístup ke každému studentovi. U nás zkrátka nebudete jen číslo v systému.
02

Možnost rozložení školného na splátky

Stejnou výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení.
03

Výborné uplatnění absolventů

Naše studijní programy jsou nejen zárukou prestižního vzdělání, ale také následného skvělého uplatnění na pracovním trhu.
04

Studium v zahraničí

Spolupráce se zahraničními univerzitami je jednou z klíčových aktivit. Studentům nabízíme účast na programu Erasmus+ na téměř 40 univerzitách po celém světě.
Logo CEVRO Vysoká škola

Studujte na
Vysoké škole CEVRO

Vyberte si některý z našich skvělých studijních programů a staňte se součástí rodiny CEVRO

Vyplnit přihlášku

Praxe

img-praxe.jpg

Výhody praxí a stáží při studiu na Vysoké škole CEVRO

Nezřídka se stává, že se student v rámci praxe v institucích a společnostech osvědčí natolik, že v nich zůstává jako zaměstnanec. Jedná se tedy o skvělou příležitost, jak nastartovat svoji profesní dráhu.

Kde praxe a stáže probíhají?

Řada našich studijních programů je akreditována jako profesní. Nedílnou součástí studia je proto i povinná praxe. Tu naši studenti absolvují u našich smluvních partnerů, mezi které patří ministerstva, Poslanecká sněmovna, Senát, řada krajských, městských a obecních úřadů, Policie ČR, Armáda ČR, záchranná služba, Kancelář prezidenta republiky nebo vybraná velvyslanectví a řada významných společností.

S kým spolupracujeme

kpr_logo.png PS_logo.png logo-nato.png MPO_logo.png

Příběhy studentů z praxe

20
Na Vysoké škole CEVRO jsem mohla potkat vyučující, kteří díky svým zkušenostem dokázali skvěle přetavit teorii v praxi. Díky malým studijním skupinám bylo možné s pedagogy diskutovat a tento individuální přístup ke každému studentovi byl skvělým benefitem a moc mi při studiu pomáhal.
20
99 % seminářů a cvičení bylo velice zajímavých a poučných. Praktičnost, po které jsem prahnul, byla v každé přednášce. Proto mě studium na Vysoké škole CEVRO moc bavilo. Studijní program Bezpečnostní management bych doporučil všem, kteří jsou nebo chtějí být součástí bezpečnostních složek státu.
20
Potřeboval jsem najít odpovědi na otázky, které mne provázely mou profesí. Proto jsem zvolil právě studijní program Politologie. Studium nebylo jednoduché, na druhou stranu má diplom z Vysoké školy CEVRO opravdu velkou hodnotu. Bylo skvělé, že jsem se mohl nejen já kdykoliv na kohokoliv ze školy obrátit a vždycky jsem se setkal se vstřícným přístupem.
20
Musím říct, že studium na Vysoké škole mě moc bavilo. Přestože nebylo úplně snadné, ukázalo mi nové obzory a dalo znalosti, které jsem do té doby neměl. Naučilo mě spoustu praktických dovedností, jako například sepsat obchodní smlouvu, napsat žalobu, porozumět, co je ve spise apod. Zkrátka jsem se od skvělých praktiků naučil všechny potřebné postupy, které jako starosta Benátek nad Jizerou a radní používám dodnes.

Fotogalerie