Katedra veřejného práva a veřejné správy

Základní informace o katedře

Katedra veřejného práva a veřejné správy svou činností pokrývá jak teoretickou výuku v oborech veřejného práva a veřejné správy, zejména správní právo, ústavní právo, mezinárodní právo veřejné a navazující právní obory, tak také praktické a specifické znalosti o fungování veřejné správy v České republice i v jiných evropských zemích, znalost rozhodovacích procesů v oblasti veřejné správy, včetně tématu modernizace veřejné správy. Základní filosofií oboru je úzká a zároveň komplexní provázanost teoretických předmětů s předměty zaměřenými na osvojení praktických znalostí a dovedností.

Pedagogická část činnosti katedry

Činnost katedry zajišťují primárně renomovaní akademici působící v pracovním poměru (profesoři, docenti a odborní asistenti) disponující i významnými praktickými zkušenostmi z působení ve veřejné správě (Ústav státu a práva Akademie věd ČR, Česká národní banka, Krajský úřad, Ředitelství silnic a dálnic atd.) Tito akademici jsou, pro naplnění základní filosofie oboru, doplněni externími spolupracovníci z praxe. Díky tomuto složení a jeho stabilitě katedra dokáže nabídnout vysokou úroveň výuky, vědeckovýzkumné činnosti i dalších činností. V rámci výuky klade katedra důraz na aktuálnost, komplexnost a praktickou využitelnost předávaných poznatků, znalostí a dovedností pro následné uplatnění absolventů v praxi.

Základní pilíř pedagogické činnosti katedry tvoří tři studijní programy. Dva akreditované studijní, programy konkrétně profesně zaměřený bakalářský program Praxe veřejné správy pod garancí JUDr. Jána Matějky, Ph.D. a akademicky zaměřený navazující magisterský program Veřejná správa s garanty prof. JUDr. Petrem Hůrkou a Doc. JUDr. Ladislavem Pokorným. Na ty následně navazuje postgraduální studijní program Moderní veřejná služba. Dále katedra garantuje a zajišťuje výuku předmětů veřejnoprávního základu pro studijní programy jiných kateder.

Vědeckovýzkumná část činnosti katedry

Vědeckovýzkumná část činnosti katedry zahrnuje publikační aktivity jejích členů (zejm. odborné články, monografie a kapitoly v monografiích), jejich účast na vědeckých konferencích, členství v odborných společnostech či v redakčních radách odborných časopisů. Některé aktivity jsou součástí grantových projektů. Do vědeckovýzkumné činnosti katedry se mohou zapojit i talentovaní studenti (např. v rámci předmětu Vědecké praktikum).

Interní akademičtí pracovníci

Robert_Ledvinka.png

PhDr. Robert Ledvinka

Vedoucí katedry

Odborné zaměření: Veřejná správa, veřejné rozpočty, management veřejné správy, eGovernment v praxi, právo informačních technologií.

Jan_Matejka.jpg

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

Garant studijního programu Praxe veřejné správy

Odborné zaměření: Právo veřejné, soukromé právo občanské a pracovní, právo informačních technologií, právo duševního vlastnictví, právo výzkumu, vědy a vývoje, ochrana osobních údajů, poskytování informací ve veřejné správě.

Vybraná publikace: „Zákon o právu na digitální služby - komentované znění“ (2022), „Biometric Data and Its Specific legal Protection“ (2020), „Profilování a automatizované rozhodování (nejen) ve světle lidských práv a základních svobod“ (2020).

man-placeholder.jpg

doc. JUDr. Ladislav Pokorný, Ph.D.

Garant studijního programu Veřejná správa (od 1.9.2024)

Odborné zaměření: Veřejné právo, trestní právo, právo zpravodajských služeb.

Vybrané publikace: "Úvod do trestněprávní komparatistiky" (2010), „Zákon o zpravodajských službách ČR. Komentář." (2018), "Zpravodajské služby a zpravodajská činnost" (2021), "Uplatnění principu subsidiarity trestní represe na příkladu trestného činu pomluvy." (2021), Nezávislá kontrola zpravodajských služeb v ČR" (2022).

Pavel_Vetesnik.jpg

JUDr. Pavel Vetešník, Ph.D.

Odborný asistent

Odborné zaměření: Správní právo, veřejná správa, poskytování informací ve VS, eGovernment v teorii a praxi.

Petr_Hurka.jpeg

prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

Garant studijního programu Veřejná správa

Odborné zaměření: Pracovní a služební právo, právo sociálního zabezpečení.

man-placeholder.jpg

prof. JUDr. Martin Kopecký, CSc.

Odborné zaměření: Správní právo.

woman-placeholder.jpg

JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.

Odborné zaměření: Správní právo, veřejná správa.

woman-placeholder.jpg

Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA, MSc.

Odborné zaměření: Perosnalistika a personální řízení, management a řízení lidských zdrojů.

woman-placeholder.jpg

doc. JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.

Odborné zaměření: Evropské právo, Evropská sociální legislativa.

man-placeholder.jpg

prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.

Odborné zaměření: Mezinárodní právo veřejné.

Externí spolupracovníci katedry

woman-placeholder.jpg

PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D.

Odborné zaměření: Archivnictví a spisová služba.

man-placeholder.jpg

Mgr. et Mgr. Petr Bydžovský

Odborné zaměření: Veřejnoprávní deliktní odpovědnost, prevence hospodářské kriminality, kriminologie a hospodářská kriminalita.

woman-placeholder.jpg

Mgr. Petra Červenková, MBA

Odborné zaměření: Ochrana osobních údajů.

man-placeholder.jpg

doc. JUDr. Zdeněk Fiala, Ph.D.

Odborné zaměření: Policejní právo a právo ozbrojených sil ČR, veřejnoprávní deliktní odpovědnost.

man-placeholder.jpg

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.

Odborné zaměření: Ochrana obyvatelstva a zdravotnictví, základy forenzních věd.

man-placeholder.jpg

Mgr. Jaroslav Hrabálek

Odborné zaměření: Veřejnoprávní deliktní odpovědnost, základy forezních věd, trestní právo.

man-placeholder.jpg

Ing. Mgr. Zdeněk Hrach

Odborné zaměření: eGovernment v teorii a praxi, právo informačních technologií.

man-placeholder.jpg

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Odborné zaměření: Právo a správní věda, politologie.

woman-placeholder.jpg

Ing. Sofia Komrsková

Odborné zaměření: Finanční právo, daňové právo v obchodních vztazích.

woman-placeholder.jpg

Mgr. Ing. Alena Křížová

Odborné zaměření: Daňové právo v obchodních vztazích, finanční právo.

man-placeholder.jpg

Mgr. Marek Pačmag, MBA, LL.M.

Odborné zaměření: Trestní právo, základy forezních věd, veřejnoprávní deliktní odpovědnost.

woman-placeholder.jpg

Mgr. Martina Petrovičová, LL.M.

Odborné zaměření: Trestní právo.

man-placeholder.jpg

JUDr. Tomáš Sokol

Odborné zaměření: Právo a správní věda, prevence hospodářské kriminality.

man-placeholder.jpg

JUDr. Miroslav Sylla

Odborné zaměření: Ústavní právo, srávní právo, ústavní principy bezpečnosti v ČR.

woman-placeholder.jpg

JUDr. Jindřiška Syllová, CSc.

Odborné zaměření: Ústavní právo, ústavní principy bezpečnosti v ČR.

man-placeholder.jpg

Aleš Špidla

Odborné zaměření: Analýza bezopečnostních hrozeb a kybernetická bezpečnost, právo informačních technologií.

man-placeholder.jpg

JUDr. Mgr. Luboš Jemelka, Ph.D., MBA

Odborné zaměření: Správní právo, správní dozor, kontrola ve veřejné správě.

man-placeholder.jpg

JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

woman-placeholder.jpg

JUDr. Lucie Brzobohatá, MBA

man-placeholder.jpg

Mgr. Jan Břeň

woman-placeholder.jpg

Mgr. Eva Kaiserová

man-placeholder.jpg

JUDr. František Púry, Ph.D