Společná česko-rakouská kniha o dějinách

Václav Šmidrkal, Ota Konrád, Hildegard Schmoller, Niklas Perzi, Sousedé. Česko-rakouské dějiny. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., a Nakladatelství Lidové noviny, 2019, ISBN 978-80-88304-19-7 (MÚA), 978-80-7422-732-5 (NLN).

kniha.jpg

Německojazyčná verze knihy:

Niklas Perzi, Hildegard Schmoller, Ota Konrád, Václav Šmidrkal, Nachbarn. Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2019, ISBN 978-3-99028-817-7.

Didaktické materiály k publikaci jsou k dispozici ke stažení zdarma:

Cílem projektu „Společná česko-rakouská kniha o dějinách“ je přispět k vzájemnému poznání a porozumění prostřednictvím reflexe dějin českých a rakouských zemí a jejich společností v 19. a 20. století. Ačkoliv tyto regiony spojoval až do začátku 20. století společný státní rámec, v důsledku vytváření moderních národů docházelo k vzájemnému vymezování na nacionálním půdorysu. Po rozpadu Habsburské monarchie v roce 1918 vznikly dva nové státy, Československo a Rakousko, jejichž vzájemné vztahy kolísaly od konkurence přes spolupráci až po nezájem. Navzdory rozdílnému vývoji obou států v průběhu 20. století se v rámci „dlouhého trvání“ i moderních nadnárodních fenoménů projevovaly některé tendence v obou společnostech podobně. Po pádu železné opony v roce 1989 se nicméně diskuse mezi Prahou a Vídní zúžila na konfliktní a symbolicky zatížená témata jako „Temelín“ nebo „Benešovy dekrety“, které se negativně promítly do vzájemného mediálního obrazu.

Projekt iniciovaný „Stálou konferencí českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví“ (SKČRH) zpracovává kolektiv českých a rakouských historiků. Hlavním výstupem bude populárně naučná kniha určená nejširší veřejnosti, která v rozsahu přibližně pěti set tiskových stran podá nejen vzájemný pohled na moderní dějiny, ale bude se věnovat také průřezovým tématům, jako jsou narativy, stereotypy nebo život v česko-rakouském pohraničí. Kromě knihy vznikne také přehledová brožura a didaktický materiál určený pro školní vyučování. K jednotlivým kapitolám knihy se bude moci na české i rakouské straně vyjádřit v několika debatách také veřejnost.

Institucionálně je projekt na české stran zakotven na Masarykově ústavu a Archivu Akademie věd ČR, v. v. i., a finančně podporován Ministerstvem zahraničních věcí ČR, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina.

Koordinátorem projektu za českou stranu je doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.

Kontaktní osobou je PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.