Pojistné právo

Popis a podmínky absolvování specializace Pojistné právo

Charakteristika

Název specializace: Pojistné právo
Garantující pracoviště: katedra soukromého práva
Garant: JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb
(katedra soukromého práva Vysoké školy CEVRO, rozhodce)
Anotace: Cílem specializace je získání uceleného souhrnu poznatků o obsahu a praktickém fungování právního rámce pojistných vztahů, konkrétně o uzavírání a realizaci pojistných smluv, o řešení pojistných sporů (před soudem i mimosoudními způsoby) a v potřebném rozsahu také o veřejnoprávních podmínkách podnikání v oblasti pojišťovnictví.
Požadavky:
  1. Absolvování předmětů podle podmínek uvedených níže.
  2. Úspěšná závěrečná práce (může být pojata i jako případová studie, v níž mohou studující z praxe zúročit své zkušenosti); téma práce se uvádí v dokladu o absolvování specializace.
Výsledky:

Úspěšný absolvent získá v oboru specializace

  • potřebný teoretický základ,
  • výbornou orientaci v relevantní právní úpravě (včetně související úpravy veřejnoprávní a mezinárodního práva soukromého),
  • rozsáhlé znalosti o praktickém fungování právní úpravy (z pojistné praxe i judikatury).
Doklad: Úspěšný absolvent obdrží Osvědčení o absolvování specializace Pojistné právo na Vysoké škole CEVRO

 

Požadavky

1) K získání specializace studující absolvuje:

  • základní předmět Občanské právo hmotné II nebo Relativní majetková práva,
  • profilující předmět Právo a pojištění,
  • profilující předmět Praktické aspekty pojistných smluv a sporů,
  • závěrečnou práci.

Tyto podmínky musí být splněny během období tří akademických roků jdoucích bezprostředně po sobě; to platí i pro níže uvedené způsoby uznání těchto podmínek za splněné.

2) Absolvování základního předmětu se v případě studentů Vysoké školy CEVRO (dále jen „student“ nebo „studenti“), řídí studijním a zkušebním řádem Vysoké školy CEVRO (dále jen „studijní a zkušební řád“); v případě studujících, kteří nejsou studenty Vysoké školy CEVRO (dále jen „nestudent“ nebo „nestudenti“), se uvedený předpis použije přiměřeně.
Pro účely absolvování specializace může být absolvování základního předmětu nahrazeno v případě studenta rozhodnutím o uznání předmětu

3) Absolvování profilujícího předmětu se v případě studentů řídí studijním a zkušebním řádem; v případě nestudentů se uvedený předpis použije přiměřeně.
Pro účely absolvování specializace nemůže být absolvování profilového předmětu nahrazeno rozhodnutím o jeho uznání; to platí i v případě studentů i nestudentů.

4) Absolvováním závěrečné práce se rozumí její hodnocení garantem specializace nebo jím pověřeným vyučujícím jako úspěšné. Práce bude zpracována v rozsahu 4-8 normostran (započítává se pouze vlastní text práce, včetně úvodu a závěru, nikoli např. údaje na titulním listu, seznam pramenů atd.) a kvalitou musí odpovídat standardům vysokoškolské seminární práce. Jinak se na závěrečnou práci použijí přiměřeně vnitřní předpisy Vysoké školy CEVRO, včetně opatření prorektora pro studium, které stanoví základní požadavky na kvalifikační práce ().
Pro účely absolvování specializace může být absolvování závěrečné práce nahrazeno v případě studenta rozhodnutím garanta specializace o uznání bakalářské, diplomové nebo rigorózní práce úspěšně obhájené na Vysoké škole CEVRO.

Předměty

Občanské právo hmotné II
(garant Doc. Štenglová,
vyučován v I. trimestru)
Cílem kurzu je seznámení se závazkovým právem, a to s důrazem na závazky ze smluv (ze smluvních typů jsou vybírány ty nejdůležitější). Potřebnou pozornost kurz věnuje i prakticky významné problematice porušení smluvního závazku.

Relativní majetková práva
(garant Doc. Štenglová,
vyučován ve II. trimestru)

Cílem kurzu je poskytnout komplexní znalost závazkového práva, zejména znalosti kompletního katalogu typických smluv a skutkových podstat závazkového práva deliktního. Mimoto kurz poskytne dobrou znalost závazků z dalších právních důvodů.

Právo a pojištění
(garant Dr. Dobiáš,
vyučován v I. trimestru)

Cílem kurzu je seznámení s regulací pojištění a pojišťovnictví v právním řádu ČR, jakož i v právu EU a právu mezinárodním. Kurz pokrývá úpravu soukromoprávní i veřejnoprávní; pozornost je věnována i řešení sporů z pojistných vztahů.

Praktické aspekty pojistných smluv a sporů
(garant Dr. Dobiáš,
vyučován ve II. trimestru)

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit znalosti o právní regulaci pojištění a pojišťovnictví o poznatky pojistné a soudní praxe ke klíčovým tématům sjednávání a realizace pojistných smluv, jakož i řešení právních sporů z pojistných vztahů.

[1] Toto rozhodnutí je správním rozhodnutím podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

[2] Toto rozhodnutí není správním rozhodnutím ani jiným správním úkonem; zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy vysoké školy se na ně použijí přiměřeně.

[3] Toto rozhodnutí není správním rozhodnutím ani jiným správním úkonem; zákon o vysokých školách a vnitřní předpisy vysoké školy se na ně použijí přiměřeně.