Koho u nás potkáte

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

Bezpečnost
Pedagog Vysoké školy CEVRO, dříve český politik a diplomat, zastával post ministra v několika vládách ČR, například vnitra a zahraničí, působil jako předseda KDU-ČSL. Ve své pedagogické činnosti se zaměřuje zejména na ústavní právo a diplomacii v praxi.
doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.

doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.

Bezpečnost
Expert na bezpečnost, do roku 2020 příslušník Policie ČR, bývalý ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR, člen Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. Garant studijního programu Bezpečnostní management.
arm. gen. Ing. Jiří Šedivý

arm. gen. Ing. Jiří Šedivý

Bezpečnost
Bývalý náčelník Generálního štábu AČR, vedoucí katedry bezpečnostních studií Vysoké školy CEVRO, garant studijního programu MPA – Bezpečnostní a krizový management.
Mgr. Michael Žantovský

Mgr. Michael Žantovský

Politologie
Diplomat, konzultant, autor, pedagog, poradce prezidenta pro zahraniční politiku. Pracoval mimo jiné také jako tiskový mluvčí Václava Havla. Na Vysoké škole CEVRO je členem katedry politologie.
doc. JUDr. Ivana Štenglová

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Právo
Právnička, specialistka na obchodní právo. Působila jako předsedkyně senátu Nejvyššího soudu a jako členka komisí pro rekodifikaci občanského a obchodního práva, je také členkou Legislativní rady vlády ČR.
doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Management sociálních služeb
Sociální pracovnice a ekonomka, vedoucí více než 150 úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací a osmi disertačních prací, autorka desítek odborných publikací. Dobrovolná sociální pracovnice a vedoucí jihočeské pobočky Bílého kruhu bezpečí, z.s., který pomáhá obětem trestných činů. Její specializací je oblast sociálních služeb.
doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Ekonomie
Ekonomka, má řadu vědeckých publikaci s dobrým mezinárodním citačním ohlasem. Je členkou redakčních rad a recenzentkou indexovaných domácích i zahraničních časopisů a předsedající členkou akademické rady prestižních mezinárodních konferencí.
prof. JUDr. Petr Hůrka Ph.D.

prof. JUDr. Petr Hůrka Ph.D.

Veřejná správa
Právník a vysokoškolský profesor, který je na Vysoké škole CEVRO odborníkem v oblasti pracovně právních vztahů a garantem studijních programů Praxe veřejné správy a Veřejná správa. Je členem Legislativní rady vlády. V minulosti byl náměstkem ministryně práce a sociálních věcí a náměstkem ministra vnitra.
Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

Ekonomie
Ekonomka s doktorským titulem v oboru hospodářská politika na VŠE. Od roku 2014 působí jako analytička na Úřadu vlády ČR. Specializuje se na mikroekonomii a ekonometrii. Již několik let působí jako hodnotitelka Technologické agentury ČR.
prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.

prof. PhDr. Karel B. Müller, Ph.D.

Politologie
Politolog, věnuje se otázkám občanské společnosti, demokracie, veřejné sféry, politické kultury, lobbingu a evropské identity. Je aktivní v neziskovém sektoru a v komunální politice, je autorem nebo spoluautorem řady monografií a vědeckých článků.
Mgr. Ludmila Habadová

Mgr. Ludmila Habadová

Ředitelka vysoké školy
Řadu let působila jako konzultantka pro oblast zdravotnictví a sociální politiky. V roce 2019 byla jmenována ředitelkou Vysoké školy CEVRO, kde před tím působila i jako vedoucí studijního oddělní.
doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.

Rektor
Narodil se v Ostravě a v letech 1987 až 1992 absolvoval Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Doktorské studium ukončil v roce 2001 v oboru politologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a ve stejném oboru se habilitoval na Filozofické fakultě Komenského univerzity v Bratislavě v roce 2013.
prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

LL.M. Alternativní řešení sporů
Specialistka na občanské právo procesní, soudní ochranu práv, justiční systém, působí na Právnické fakultě UK v Praze a Vysoké škole CEVRO. Je členkou Mezinárodní asociace procesního práva, autorkou a spoluautorkou řady publikací (komentářů k zákonům, vysokoškolských učebnic ad.), rozhodcem Rozhodčího soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a Rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno.
JUDr. Martina Doležalová, Ph.D.

JUDr. Martina Doležalová, Ph.D.

LL.M. Alternativní řešení sporů
Advokátka a zapsaná mediátorka, vedoucí sekce ADR (alternativního řešení sporů) České advokátní komory, lektorka mediace na České advokátní komoře, vedoucí zkušební komise u státních zkoušek z mediace na Ministerstvu spravedlnosti a ČAK.
PhDr. Andrea Matoušková

PhDr. Andrea Matoušková

LL.M. Alternativní řešení sporů
Ředitelka Probační a mediační služby ČR; členka několika expertních týmů působících v rámci ČR (mediace, kriminalita mládeže, prevence kriminality) a zahraničí (radikalismus, mládež, oběti trestných činů); přednáší externě na Univerzitě Karlově, autorka a spoluautorka publikací a odborných článků.
JUDr. Tomáš Horáček, PhD.,

JUDr. Tomáš Horáček, PhD.,

LL.M. Alternativní řešení sporů
Advokát, odborný asistent na Právnické fakultě UK v Praze, specializuje se zejména na problematiku jednání podnikatelů, obchodně závazkové vztahy a řešení obchodních sporů. Je rozhodcem u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Dále působí jako mediátor a je členem Asociace mediátorů Slovenské republiky.
PhDr. Robert Ledvinka

PhDr. Robert Ledvinka

MPA Moderní veřejná služba
Absolvent Filosofické fakulty UK Praha. Více než 30 let se věnuje problematice organizace a fungování veřejné správy. Specialista na procesní transformaci, veřejné právo, veřejné rozpočty a eGovernment. Spoluautor legislativního rámce digitalizace veřejné správy, včetně zákona o právu na digitální služby. Vedoucí autorského týmu „Strategie rozvoje veřejné správy 2014“, vedoucí projektu „Vybudování základních registrů veřejné správy“, autor architektury a vedoucí projektu „Procesní modelování agend veřejné správy“.
PhDr. Jiří Frgal

PhDr. Jiří Frgal

MPA Veřejná správa a lidské zdroje, LL.M. Alternativní řešení sporů
Vystudoval obor Psychologie na FF Masarykovy univerzity v Brně a absolvoval řadu specializačních kurzů a výcviků v oblasti psychologie práce, koučování, negociace, mediální komunikace nebo psychologie sportu, má desítky let zkušeností s manažerskou praxí, s psychologií sportovních reprezentačních družstev, zejména pak s koučinkem manažerů všech úrovní, veřejných činitelů a zaměstnanců ve státní správě – tyto zkušenosti využívá i ve své pedagogické praxi, je ředitelem Agentury SPEKTRUM, která se zabývá vzděláváním a poradenstvím.