Katedra soukromého práva

Základní informace o katedře

Katedra soukromého práva svou činností pokrývá tradiční obory soukromého práva, zejména obchodní a občanské právo, a související právní obory. Členy katedry jsou jak akademici v pracovním poměru (docenti, odborní asistenti), často s významnými praktickými zkušenostmi, tak externí spolupracovníci z právní praxe (soudci, advokáti a další právnické profese). Díky tomuto složení a jeho stabilitě katedra dokáže nabídnout vysokou úroveň výuky, vědeckovýzkumné činnosti i dalších činností. Ve výuce se klade důraz na aktuálnost a praktickou využitelnost předávaných poznatků. Vědeckovýzkumná činnost se zaměřuje na aktuální trendy a problémy právní regulace v oblasti obchodních vztahů.

Pedagogická část činnosti katedry

Spočívá především v garantování bakalářského studijního programu Právo v obchodních vztazích (garantka doc. JUDr. Ivana Štenglová, od 1. 9. 2024 garant doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.) a navazujícího magisterského studijního programu Obchodněprávní vztahy (garantka doc. JUDr. Ivana Štenglová). V těchto programech katedra garantuje předměty v oblasti občanskoprávního základu, závazkového práva smluvního i mimosmluvního, práva obchodních korporací, obchodního závazkového práva, práva duševního vlastnictví, včetně průmyslových práv, práva cenných papírů, civilního práva procesního, včetně alternativních způsobů řešení sporů (rozhodčího řízení, mediace aj.), insolvenčního práva i mezinárodního práva soukromého. Dále katedra garantuje celoškolský předmět Právní řád a systém práva a předměty soukromoprávního základu pro studijní programy jiných kateder.

Vědeckovýzkumná část činnosti katedry

Zahrnuje publikační aktivity jejích členů (zejm. odborné články, monografie a kapitoly v monografiích), jejich účast na vědeckých konferencích, členství v odborných společnostech či v redakčních radách odborných časopisů. Některé aktivity jsou součástí grantových projektů. Do vědeckovýzkumné činnosti katedry se mohou zapojit i talentovaní studenti (např. v rámci předmětu Vědecké praktikum).

Další části činnosti katedry tvoří např. garantování profesního studijního programu Alternativní řešení sporů (LL.M, garantka prof. JUDr. Alena Macková), účast členů katedry v poradních orgánech nebo konzultační činnost podle oborového zaměření katedry a jejích členů.

Interní akademičtí pracovníci

Vaclav_Pilik.jpg

JUDr. Václav Pilík, Ph.D.

Vedoucí katedry

Odborné zaměření: Závazkové právo smluvní i mimosmluvní, obchodní závazkové právo, ochrana důvěrných informací v obchodním styku, nehmotné statky.

Ivana_Stenglova.jpg

doc. JUDr. Ivana Štenglová

Garantka studijního programu Obchodněprávní vztahy a Právo v obchodních vztazích

Odborné zaměření: Obchodní právo, závazkové právo, obchodní korporace, cenné papíry, kolektivní investování.

Vybraná publikace: Komentář k zákonu o obchodních korporacích, vedoucí autorského kolektivu, C. H. Beck, 3. vydání 2020.

Významný projekt: Srovnání českého korporačního práva s OECD principy Corporate Governance jakožto mezinárodního standardu a vybranými evropskými jurisdikcemi. GAČR/GA19-24949S – spoluřešitel, 2019–2022; Sbližování českého práva obchodních společností s právem Evropských společenství. GAČR 407/99/0510 – spoluřešitel, 1999–2000.

Doc._JUDr._Petr_Liška,_Ph.D.,_LL.M.jpg

doc. JUDr. Petr Liška, Ph.D., LL.M.

Garant studijního programu Právo v obchodních vztazích (od 1.9.2024)

Odborné zaměření: Závazkové právo smluvní i mimosmluvní, obchodní závazkové právo, obchodní korporace, bankovní právo, právní úprava cenných papírů.

Vybraná publikace: Liška, P., Marek,K., Janků, M., Dřevínek, K., Elek, Š., Patěk, D., Meritum Obchodní závazky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, ISBN 978-80-7676-123-0.  

Významné projekty: Progres Q03 – Soukromé právo a výzvy dneška /řešitel/ - Univerzita Karlova (2003-2017). Právní ochrana osob s omezenou svéprávností u bankovních smluv, Grantová agentura Academia aurea (2023 - dosud).

man-placeholder.jpg

JUDr. Petr Dobiáš, Ph.D., MBA, MCIArb

Odborné zaměření: Mezinárodní právo soukromé, závazkové právo smluvní a mimosmluvní, právo mezinárodního obchodu, pojistné právo, rozhodčí řízení.

man-placeholder.jpg

JUDr. Radim Kříž, Ph.D.

Odborné zaměření: Obchodní právo, obchodní korporace, právní úprava cenných papírů a kapitálového trhu.

Alena_Mackova_1.jpg

prof. Alena Macková, Ph.D.

Odborné zaměření: Civilní právo procesní, včetně alternativního řešení sporů.

man-placeholder.jpg

JUDr. Miroslav Sedláček, Ph.D.

Odborné zaměření: Civilní právo procesní, včetně alternativního řešení sporů.

Externí spolupracovníci katedry

man-placeholder.jpg

Mgr. Pavel Bednařík

Odborné zaměření: Občanské právo hmotné, hospodaření se státním majetkem.

woman-placeholder.jpg

JUDr. Jana Dohnalová

Odborné zaměření: Občanské právo hmotné, dědické právo.

woman-placeholder.jpg

Mgr. Ing. Marie Kohoutová

Odborné zaměření: Pracovní právo.

woman-placeholder.jpg

Mgr. Petra Kořínková

Odborné zaměření: Občanské právo hmotné, občanské právo procesní, obchodní korporace.

man-placeholder.jpg

Mgr. Břetislav Mach

man-placeholder.jpg

JUDr. Jakub Maur, Ph.D.

Odborné zaměření: Obchodní korporace.

woman-placeholder.jpg

JUDr. Valentina Nedělová

Odborné zaměření: Občanské právo hmotné, občanské právo procesní, závazkové právo, rodinné právo, právní vztahy k nemovitostem.

woman-placeholder.jpg

Mgr. et Mgr. Kateřina Smolíková, PhD.

Odborné zaměření: Občanské právo hmotné, rodinné právo, svéprávnost.

woman-placeholder.jpg

JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.

Odborné zaměření: Katastr nemovitostí, právní vztahy k nemovitostem.

man-placeholder.jpg

JUDr. et Mgr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Odborné zaměření: Insolvenční právo.

man-placeholder.jpg

Mgr. Ing. Tomáš Střeleček, LL.M., Ph.D.

Odborné zaměření: Civilní právo procesní, včetně alternativního řešení sporů, občanské právo (závazkové právo, svěřenské fondy).

man-placeholder.jpg

Mgr. Bc. Ivo Nerandžič,

woman-placeholder.jpg

Mgr. Lenka Tripesová

woman-placeholder.jpg

JUDr. Lucie Trnková, Ph.D.

man-placeholder.jpg

Mgr. Michal Výtisk