Katedra politologie a mezinárodních vztahů

Základní informace o katedře

Katedra politologie a mezinárodních vztahů svou činností pokrývá všechny disciplíny a subdisciplíny v oblasti politické vědy a mezinárodních vztahů. Svou činnosti ovšem částečně zasahuje i do sociologie, filosofie a mediálních studií. Členy katedry jsou jak akademici v pracovním poměru (profesoři, docenti, odborní asistenti), často s významnými praktickými zkušenostmi, tak externí specialisté na velmi specifická témata i odborníci z praxe (novináři, analytici). Díky tomuto složení a jeho stabilitě katedra dokáže nabídnout vysokou úroveň výuky, vědeckovýzkumné činnosti i dalších činností. Ve výuce se klade důraz na aktuálnost a praktickou využitelnost předávaných poznatků. Vědeckovýzkumná činnost se zaměřuje na aktuální trendy a problémy demokracie, víceúrovňového vládnutí, občanské společnosti a politických aktérů na úrovni národních států i globálního světa.

Pedagogická část činnosti katedry

Pedagogická část činnosti katedry spočívá především v garantování bakalářského studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy (garant doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D.) a navazujícího magisterského studijního programu Politologie (garant prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.). V těchto programech katedra garantuje a organizačně a pedagogicky zajišťuje většinu předmětů. Vedle toho katedra zajišťuje několik předmětů, které jsou součástí studijních plánů dalších studijních programů. V prvé řadě jde o předměty metodologického typu.

Vědeckovýzkumná část činnosti katedry

Vědeckovýzkumná část činnosti katedry zahrnuje publikační aktivity jejích členů (zejm. odborné články, monografie a kapitoly v monografiích), jejich účast na vědeckých konferencích, členství v odborných společnostech či v redakčních radách odborných časopisů. Některé aktivity jsou součástí grantových projektů. Aktuální vědeckovýzkumné úkoly katedry se zaměřují na občanskou společnost, politickou a společenskou polarizaci, problémy demokracie, aktivní hranice v Evropě a programatiku politických stran. Další části činnosti katedry tvoří analyzování a komentování české, evropské a mezinárodní politiky v různých domácích i zahraničních médiích, přednášky a parlamentní simulace pro studenty středních škol, organizace workshopů na aktuální témata.

Interní akademičtí pracovníci

Ladislav_Mrklas.jpg

Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.

Vedoucí katedry

Odborné zaměření: Volby a volební systémy, politické a stranické systémy západních zemí, český politický systém, regionální a lokální politika, politický marketing.

Karel_Muller.jpg

prof. PhDr. Karel Müller, Ph.D.

Garant studijního programu Politologie

Odborné zaměření: Občanská společnost, politická kultura, lobbing, regionální a lokální politika, politická filosofie, europeizace.

Vybraná publikace: Müller, K. (ed). Active Borders in Europe. Cham: Springer, 2023 (německy Dresden: Thelem, 2023). 

Významný projekt: Active Neighbours: Czechs & Germans (ČNFB, 2022 – 2023), člen týmu. 

Tomas_Jarmara.jpg

doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph. D.

Rektor; Garant studijního programu Politologie a mezinárodní vztahy

Odborné zaměření: Politické strany a zájmové a nátlakové skupiny, politické systémy, politická kultura a demokracie, občanská společnost.  

Vybraná publikace: Jarmara, T. (2024): Distribution of Seats in the New 2021 Czech Government Coalition in Terms of Coalition Theories and Power Indices of Political Parties. Czech Journal of Political Science, vol. 31, no. 1, pp. 4-27.  Jsc. 

 

Petr_Kopecky.jpg

prof. Petr Kopecký, Ph.D.

Odborné zaměření: Politické strany v Evropě, politická polarizace, politická patronáž a klientelismus, demokratizace a konsolidace demokracie, problémy soudobých demokracií, demokratické inovace.

Martin_Jemelka_detail.jpg

doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.

Prorektor pro vědu, výzkum a projektovou činnost

Odborné zaměření: Moderní dějiny, historie veřejné správy, dějiny dělnictva, religiozita, fenomén Baťa.

man-placeholder.jpg

doc. PhDr. Miloš Brunclík Ph.D.

Odborné zaměření: Ústavní systémy evropských zemí, parlamentní a poloprezidentské režimy, úřednické vlády, politické strany, ústavní zvyklosti.

Vybraná publikace: Brunclík, Miloš et al. 2023. Power Beyond Constitutions. Presidential Constitutional Conventions in Central Europe. Palgrave. 

man-placeholder.jpg

PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.

Odborné zaměření: Volební chování, veřejné mínění, politické strany, kultura a politika, nedemokratické režimy a přechody k demokracii, politická komunikace a média.

Jiri_Cieslar.jpg

Mgr. Jiří Š. Cieslar

Šéfredaktor názorového portálu CEVRO ARENA; Garant postgraduálního programu Média a současné mediální prostředí

Odborné zaměření: Elektronická demokracie, média a společnost.

Michael_Zantovsky.webp

Michael Žantovský

Odborné zaměření: Americká politika, diplomatický svět a protokol, Hrad v proměnách času.

Externí spolupracovníci katedry

man-placeholder.jpg

PhDr. Petr Valenta, Ph.D.

Odborné zaměření: Moderní české dějiny, dějiny německy mluvících zemí, vývoj parlamentarismu, historie Prahy.

man-placeholder.jpg

PhDr. Luboš Velek, Ph.D.

Odborné zaměření: Moderní české dějiny, vývoj parlamentarismu a politických stran, česko-německé vztahy.

man-placeholder.jpg

PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.

Odborné zaměření: Odpovědné občanství a výchova k občanství.

man-placeholder.jpg

Mgr. Matyáš Zrno

Odborné zaměření: Balkán, Ukrajina, Blízký Východ, Afghánistán, Irák, válečné konflikty a postkonfliktní stabilizace.