Katedra ekonomie

Základní informace o katedře

Katedra ekonomie svou činností pokrývá základní ekonomické disciplíny. Na katedře působí akademici zaměstnaní na plný úvazek (docenti, odborní asistenti), kteří mají často významné praktické zkušenosti, a také externí spolupracovníci. Díky této rozmanitosti a stabilnímu týmu dokáže katedra zajišťovat vysokou kvalitu výuky, vědeckého výzkumu a poskytování konzultačních služeb. Při výuce je kladen důraz na aktuálnost a praktickou aplikovatelnost předávaných poznatků.

Pedagogická část činnosti katedry

Pedagogická část činnosti katedry spočívá především v garantování bakalářských studijních programů Aplikovaná ekonomie (garantka: Ing. Lucie Kureková, Ph.D.), Management sociálních služeb (garantka: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.), Economics, Business, Politics (garantka: doc. Ing. Božena Kadeřábková, Ph.D.) a navazujícího magisterského studijního programu Economics, Philosophy, Politics (garantka: doc. Ing. Božena Kadeřábková, Ph.D.). V těchto programech katedra garantuje předměty v oblasti principů ekonomického myšlení, prezentačních a komunikačních dovedností v podnikání, filozofického přístupu k dějinám společnosti se zaměřením na liberální společnost, analýzy dat, makroekonomie, mikroekonomie, aplikované ekonomie, fiskální a monetární politiky, veřejných financí a daňového systému ČR, sociální práce, sociální politiky, právního rámce poskytování zdravotních a sociálních služeb, rozhodování a veřejné volby. Dále katedra garantuje celoškolský předmět Ekonomie.

Vědeckovýzkumná část činnosti katedry

Vědeckovýzkumná činnost katedry zahrnuje publikační aktivity jejich členů (zejména odborné články, monografie a kapitoly v odborných publikacích), účast na vědeckých konferencích, členství v odborných společnostech nebo v redakčních radách vědeckých časopisů. Některé z těchto aktivit jsou součástí grantových projektů. Do vědeckovýzkumné činnosti katedry se mohou zapojit i talentovaní studenti.

Interní akademičtí pracovníci

woman-placeholder.jpg

Ing. Martina Krásnická, Ph.D., LL.M.

Vedoucí katedry

Odborné zaměření: Světová ekonomika, mezinárodní obchod, regionální obchodní dohody, fungování EU a globalizace, měření a řízení kurzových rizik.

Lucie_Kurekova.jpg

Ing. Lucie Kureková, Ph.D.

Garantka studijního programu Aplikovaná ekonomie

Odborné zaměření: Mikroekonomie, ekonometrická analýza, mikroekonomické aspekty v rámci regionální a institucionální ekonomie.

Vybraná publikace: HEJDUKOVA, Pavlina a Lucie KUREKOVA, 2020. A Model of Internal Migration: An Extended Neo-Classical Migration Model and Evaluation of Regional Migration Determinants in Poland. E & M EKONOMIE A MANAGEMENT. 23(2), 48–65.

Významný projekt: HEJDUKOVA, Pavlina a Lucie KUREKOVA, 2020. A Model of Internal Migration: An Extended Neo-Classical Migration Model and Evaluation of Regional Migration Determinants in Poland. E & M EKONOMIE A MANAGEMENT. 23(2), 48–65.

Bozena_Kaderabkova.jpg

doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc.

Garantka studijních programů EBP a EPP

Odborné zaměření: Aplikovaná ekonomická témata, chování firem, vyhodnocování mikroekonomických a makroekonomických aspektů na vybraných trzích.

Vybraná publikace: JECNY, Radim a Bozena KADERABKOVA, 2022. Role of State in Railway Construction and Operation from 1830s to 1920s in Interac- tion with Development of Economic Thought in Czech Lands. POLITICKA EKONOMIE. 70(2), 235–254.

Významný projekt: TAČR – Théta, TK 05010117, Příprava nástrojů a modelů implementace principu „energy efficiency first“ do národní regulace, spoluřešitel, doba řešení od 1.11.2023 – 31.7.2024.

Lucie_Kozlova.jpg

doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Garantka studijního programu Management sociálních služeb a Management sociálních služeb v evropském kontextu

Odborné zaměření: Sociální a zdravotní politika, řízení lidských zdrojů, vyhodnocování zdravotních a sociálních politika a socio-ekonomické aspekty managementu sociálních a zdravotních služeb.

Vybraná publikace: KOZUBÍK, Michal, Alena HRICOVÁ a Lucie KOZLOVÁ, 2018. Ethnic approach in social work with social excluded groups and critical social work alternatives. Socialni Prace. 18, 70–83.

Významný projekt: 2009 – 2012: spoluřešitelka mezinárodního projektu EGALES ve spolupráci s SOÚ AV ČR -Etudes de Genre pour des Actions Liées a l’Egalité dans la Société (registrační číslo 502116-LLP-1-2009-1-FR-ERASMUS-ECDSP)

woman-placeholder.jpg

Doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

Odborné zaměření: Právní aspekty ekonomie, hospodářská politika, hospodářské dějiny, ekonomické teorie.

woman-placeholder.jpg

doc. Ing. Klára Čermáková, Ph.D.

Odborné zaměření: Mezinárodní ekonomie, ekonomické teorie, hospodářská politika, institucionální ekonomie.

man-placeholder.jpg

doc. Ing. Eduard Hromada, Ph.D.

Odborné zaměření: Investiční rozhodování, finanční management, realitní trh.

Jan_Neugebauer.jpg

Mgr. Jan Neugebauer, Ph.D., MBA

Odborné zaměření: Zdravotní ekonomie, sociální a zdravotní politika, wellbeing, management sociálních služeb.

man-placeholder.jpg

Ing. Marek Vokoun, Ph.D.

Odborné zaměření: Inovační management, podniková ekonomie, finanční management, institucionální ekonomie.

Externí spolupracovníci katedry

man-placeholder.jpg

Dan Ravick Fiala, MBA

Odborné zaměření: Strategické řízení, management lidských zdrojů, korporátní finance a finanční analýza.

man-placeholder.jpg

William Gallagher

Odborné zaměření: Hospodářská politiky, tvorba politiky, manažerské rozhodování.

man-placeholder.jpg

Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D.

Odborné zaměření: Ekonomie veřejného sektoru, finanční management, institucionální ekonomie.

woman-placeholder.jpg

MSc. Eszter Nova Ph.D.

Odborné zaměření: Globalizace, geopolitika, mezinárodní ekonomie, státy blahobytu.

woman-placeholder.jpg

prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc.

Odborné zaměření: Mezinárodní vztahy, ochrana hospodářské soutěže, efektivnost hospodářské politiky.

man-placeholder.jpg

Mgr. Jakub Žákavec, Ph.D., MBA

Odborné zaměření: Age management, sociální a zdravotní služby, nezaměstnanost, komunikační technologie.

man-placeholder.jpg

Ing. JUDr. Dušan Tříska, CSc.

Odborné zaměření: Institucionální ekonomie, právní aspekty ekonomie, ekonomická transformace.

man-placeholder.jpg

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA

Odborné zaměření: Sociální služby, management, finanční management.

man-placeholder.jpg

MUDr. Roman Joch