Katedra bezpečnostních studií

Základní informace o katedře

Katedra bezpečnostních studií je zaměřena na obory zabývající ústavním právem, diplomacií a mezinárodními vztahy v oblasti bezpečnosti. Součástí studia je obrana státu a jeho bezpečnostní systém, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní organizace a krizové řízení. Věnuje se rovněž oborům vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku a integrovaného záchranného systému včetně zásad výstavby a funkcemi PČR, HZS, ZZS a ostatních složek IZS. Členy katedry jsou jak akademici v pracovním poměru (profesoři, docenti, odborní asistenti), s významnými praktickými zkušenostmi. Členy katedry jsou rovněž externí spolupracovníci s úspěšnou praxí v resortu Ministerstva obrany, Armády České republiky, ministerstva vnitra a Policie ČR a dalších ozbrojených složek ČR a státní správy. Personální složení katedry, úspěšné kariérní působení ve vysokých funkcích je garancí vysoké úrovně vedení přednášek, seminářů a cvičení. Obsah výuky je pravidelně aktualizován podle vývoje v oblasti bezpečnosti. Členové katedry uplatňují individuální přístup ke studentům. Do oblasti bezpečnosti je zaměřena i vědeckovýzkumná činnost.

Pedagogická část činnosti katedry

Pedagogická část činnosti katedry spočívá především v garantování bakalářského studijního programu Bezpečnostní politika (garant JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.) a navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnostní management (garant doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.). V těchto programech katedra garantuje předměty v oblasti právního řádu, mezinárodních vztahů a ústavních principů bezpečnosti. Bezpečnostní politiky státu a bezpečnostního systému ČR. Obrana státu a teorie válek, analýza bezpečnostních hrozeb a kybernetická bezpečnost. Dále ekonomické aspekty bezpečností státu, ozbrojených sil ČR, PČR a IZS ČR. Bezpečnostní technologie, ochrana obyvatelstva a majetku. Dále katedra garantuje celoškolské předměty pro studijní programy jiných kateder.

Vědeckovýzkumná část činnosti katedry

Vědeckovýzkumná část činnosti katedry zahrnuje publikační aktivity jejích členů (zejm. odborné články, monografie a kapitoly v monografiích), jejich účast na vědeckých konferencích, členství v odborných společnostech či v redakčních radách odborných časopisů. Některé aktivity jsou součástí grantových projektů. Aktuální vědeckovýzkumné úkoly katedry se zaměřují mj. na stále aktuálnější otázky bezpečnosti. Do vědeckovýzkumné činnosti katedry se mohou zapojit i talentovaní studenti (např. v rámci předmětu Vědecké praktikum). Další části činnosti katedry tvoří např. garantování profesního postgraduálního studijního programu Bezpečnost a krizový managment (MPA, garant Ing. Jiří Šedivý – vedoucí katedry, vedení Centra bezpečnostních studií, výkonný ředitel Ing. František Mičánek, Ph.D.), účast členů katedry v poradních orgánech nebo konzultační činnost podle oborového zaměření katedry a jejích členů.

Interní akademičtí pracovníci

Jiri_Sedivy.jpg

Ing. Jiří Šedivý

Vedoucí katedry

Odborné zaměření: Obrana a bezpečnost státu, krizové řízení, mezinárodní bezpečnost, bezpečnostní systém ČR.

Martin_Hrinko.jpg

doc. Ing. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, LL.M.

Garant studijního programu Bezpečnostní management

Odborné zaměření: Vnitřní bezpečnost, veřejný pořádek, výstavba a funkce PČR a dalších silových složek ČR; požární ochrana a bezpečnost průmyslu. 

Cyril_Svoboda.jpg

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D.

Garant studijního programu Bezpečnostní politika

Odborné zaměření: Ústavní právo a diplomacie, mezinárodní vztahy. 

man-placeholder.jpg

PhDr. Libor Frank, Ph.D.

Odborné zaměření: Bezpečnost, bezpečnostní systém, bezpečnostní politika. Bezpečnostní organizace. Mezinárodní bezpečnost a bezpečnostní instituce.  

Michaela_Hybnerova.jpg

Mgr. et Mgr. Michaela Hýbnerová, Ph.D., LL.M.

Prorektorka pro studium

Odborné zaměření: Právní systém ČR bezpečnosti. Zásady řízení služebního poměru bezpečnostních sborů. 

man-placeholder.jpg

Mgr. Tomáš Kaválek, Ph.D.

Odborné zaměření: Vojenské bezpečnostní hrozby ve 21. století, globální bezpečnost.

 

Frantisek_Micanek_CEBES.jpg

Ing. František Mičánek, Ph.D.

Výkonný ředitel Centra bezpečnostních studií (CEBES)

Odborné zaměření: Obrana státu a teorie válek. Místo a role armády v bezpečnostním systému ČR. Výstavba bezpečnostního systému, vztahy na mezinárodní organizace. NATO a EU – jejich organizace a úkoly, obranné plánování.

Pavel_Pseja_CEBES.jpg

PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Odborné zaměření: Mezinárodní vztahy. Mezinárodní instituce. Demokracie a demokratizace, vztahy demokratických a nedemokratických režimů.  

Externí spolupracovníci katedry

man-placeholder.jpg

Ing. Ivan Bílek

Odborné zaměření: systém veřejného pořádku, vnitřní bezpečnost. Policie ČR, její organizace a činnosti. 

man-placeholder.jpg

Ing. Roman Bílý, MBA

Odborné zaměření: Krizové řízení, hospodářská opatření pro krizové stavy. Integrovaný záchranný systém.  

woman-placeholder.jpg

PhDr. Petra Binková, Ph.D.

Odborné zaměření: Organizace bezpečnostních sborů. Role a funkce zpravodajských služeb ČR. 

woman-placeholder.jpg

Martina Heranová, Ph.D.

Odborné zaměření: Konfliktní regiony. Ekonomické a politické problémy globalizace. Dezinformace a propaganda, obrana proti nim.

man-placeholder.jpg

Mgr. Daniel Koštoval

Odborné zaměření: Rizikové konfliktní regiony. Výstavba armády, mobilizační činnosti.  

man-placeholder.jpg

Mgr. Daniel Maršálek, Ph.D.

Odborné zaměření: Bezpečnostní technologie, historie použití a trendy vývoje v oblasti fyzické ochrany. Právní rámec použití bezpečnostní technologie k ochraně objektů. Problematika biometrických znaků a systémů.

woman-placeholder.jpg

Mgr. Bc. Kamila Vendula Muziková, LL.M.

Odborné zaměření: Hodnosti a služební etika policejního sboru, personální politika, zákon o služebním poměru. Mezinárodní spolupráce policejních složek.

man-placeholder.jpg

Ing. Josef Myslín, Ph.D., MSc., MPA

Odborné zaměření: Bezpečnostní technologie. Teorie posuzování rizik ve fyzické bezpečnosti. Identifikace, analýza, hodnocení a ošetření rizik.

man-placeholder.jpg

Ing. Pavel Nepovím, MBA

Odborné zaměření: Ochrana obyvatelstva, krizové řízení a hospodářská opatření pro krizové stavy, integrovaný záchranný systém, požární ochrana.

man-placeholder.jpg

doc. RNDr. Jiří Švec, CSc.

Odborné zaměření: Krizové řízení, hospodářská opatření pro krizové stavy a IZS. bezpečnostní služby v ČR. Postavení správních úřadů, právnických a podnikajících fyzických osob a územních v krizovém řízení.

Jiri_Baloun.jpg

Ing. Jiří Baloun, Ph.D., MSc.

Odborné zaměření: Bezpečnostní managment a působnost orgánů bez.systému ČR. Mezinárodní bezpečnostní instituce. 

man-placeholder.jpg

Mgr. Martin Hable

Odborné zaměření: Organizace a funkce systému krizového řízení v ČR. Funkčnost jednotlivých složek státu a orgánů samosprávy, právnických osob a jejich vzájemné návaznosti. 

Vladimir_Karaffa_3.jpg

Ing. Vladimír Karaffa, CSc.

Odborné zaměření: Podstata, příčiny a typologie válek, výrazné historické osobnosti teorie válek. Charakteristika ozbrojených konfliktů z historického hlediska a v současném světě. Rezilience státu a obyvatelstva. Příprava občanů k obraně státu – historie a současnost.

man-placeholder.jpg

Ing. Ladislav Pávek

Oborné zaměření: Nestátního zpravodajství – komerčního zpravodajství a servis v sektoru soukromé bezpečnosti. Zpravodajská činnost a zpravodajská informatika.

man-placeholder.jpg

Ing. Luděk Prudil

Odborné zaměření: Struktura a činnost IZS, historie, současnost a výhled. Hasičský záchranný sbor a jeho struktura, funkce.

Pavel_Stalmach_CEBES.jpg

RNDr. Pavel Štalmach, MBA

Odborné zaměření: Teorie bezpečnosti (systémová teorie). Bezpečnostní hrozby a rizika. Zpravodajská činnost a zpravodajské služby. Strategický, operační a krizový management v oblasti bezpečnosti a obrany. Ekonomické aspekty bezpečnosti a obrany. Optimalizace bezpečnostních systémů. Outsourcing a privatizace bezpečnosti. Nové technologie v oblasti bezpečnosti a obrany.

 

padourek_1.jpg

PhDr. Jan Paďourek, Ph.D.

Odborné zaměření: Zpravodajský systém ČR a jeho složky. Reakce bezpečnostních složek a zpravodajských služeb ČR na klíčové bezpečnostní hrozby současnosti. Mezinárodní spolupráce bezpečnostních sborů a zpravodajských služeb jako klíčový nástroj při zajištění bezpečnosti ČR Privatizace bezpečnosti.

man-placeholder.jpg

prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.