Rozhovor: Absolventi Aplikované ekonomie získají excelentní dovednosti pro praxi

Aplikovaná ekonomie. Nový pojem mezi bakalářskými studijními programy Vysoké školy CEVRO. Zabývá se uplatňováním ekonomických teorií, principů a metod na praktické problémy a situace v reálném světě. Více v rozhovoru s garantkou Lucií Kurekovou.

V rozhovoru popisuje, na co se program zaměřuje, jak studenty připraví na jejich budoucí kariéry a také, že není nutné se ho obávat. „Není až příliš matematicky orientovaný. Navíc studentům poskytujeme dostatečnou podporu,“ vysvětluje renomovaná ekonomka.

Kdy se začal používat název Aplikovaná ekonomie a co ji charakterizuje?

Aplikovaná ekonomie získala na významu v druhé polovině 20. století, kdy ekonomická teorie a kvantitativní metody byly a stále jsou častěji aplikovány na reálné problémy jako je analýza chování spotřebitele a dalších subjektů na trzích, předpovídání ekonomických trendů a hodnocení intervencí. Nástup aplikované ekonomie souvisel s rozvojem ekonometrie a dalších kvantitativních metod, které poskytly ekonomům nástroje k analýze socio-ekonomických dat.

V čem se liší od jiných ekonomických předmětů studovaných na českých vysokých školách? Vyučuje se i v zahraniční?

V tom, že se zaměřuje na konkrétní aplikace ekonomických teorií, modelů a metod k řešení praktických problémů a v analýze reálných ekonomických situací. Zatímco ekonomické teorie se často soustředí na vývoj abstraktních konceptů a principů, aplikovaná ekonomie se snaží tyto teorie uplatnit v praxi a poskytnout praktické doporučení a řešení. Na českých vysokých školách se aplikovaná ekonomie vyučuje obvykle jako specializace v rámci bakalářských a magisterských studijních programů ekonomie či se s ní studenti setkají v rámci volitelných předmětů. Studenti se učí aplikovat ekonomické teorie a metody na různé oblasti, jako jsou ekonomika firmy, hospodářská politika, trhy práce, environmentální ekonomie apod. A ano, samozřejmě se vyučuje i v zahraničí a je důležitou součástí většiny ekonomických programů na univerzitách po celém světě.

Na co se zaměří Aplikovaná ekonomie ve vašem podání na Vysoké škole CEVRO?

Především na ekonomické zkoumání čtyř významných trhů – finančního a bankovního, zdravotního, energetického a trhu nemovitostí. Studium propojí teoretické znalosti s praktickými dovednostmi a doplní ho o důležité znalosti a dovednosti z oblasti analýzy dat a informačních technologií. Studenti se budou učit o trendech na těchto trzích, o ekonomickém rozhodování a při studiu získají mnoho praktických dovedností. Náš studijní program je srozumitelný a přímočarý, bez zbytečných teorií. Věřím, že absolventy připraví na skutečný svět, ať už jejich kariéra povede do finančního sektoru, bankovnictví, zdravotnictví, energetiky či realit.

Aplikovaná ekonomie se zabývá uplatňováním ekonomických teorií, principů a metod na praktické problémy a situace v reálném světě. To zahrnuje analýzu hospodářských jevů a procesů, prognózování ekonomického vývoje, navrhování politik a strategií pro dosažení určitých ekonomických cílů, a také hodnocení efektivity a dopadů různých ekonomických intervencí. Je tedy mostem mezi teoretickými koncepty ekonomie a jejich praktickým využitím pro řešení konkrétních problémů a rozhodování subjektů v rámci soukromého i veřejného sektoru či mezinárodních organizací.

Je v něčem jiné studium Aplikované ekonomie pro firmy, a pro státní instituce? Pokud ano, tak v čem?

Program jsme navrhli tak, aby absolventy připravil na širokou škálu profesních možností v ekonomice, od analytických pozic až po manažerské role ve veřejném i soukromém sektoru. Nabízí proto určitou míru flexibility, což studentům umožní přizpůsobit si studium podle jejich specifických zájmů a kariérních cílů. Pro studium Vysoké školy CEVRO je typické, že umožňuje individuální přístup ke studentům, pokud se rozhodnou studenti pro kariéru v soukromém sektoru je možné studium zacílit tímto směrem, a to volbou volitelných předmětů a dále také absolvováním stáží či řešením projektů, na kterých se budou podílet. To samé platí i pro studenty, kteří budou směřovat spíše do veřejného sektoru.

Jsou součástí výuky i praktická cvičení, případně stáže, komunikace s odborníky?

Ano, pro náš program je typická orientace na aplikace a uplatnění v praxi, kontakt s odborníky a interdisciplinarita, tedy propojení znalostí nejen z ekonomie, ale také z právních či společenských věd. Proto je během studia orientujeme na čtyři základní aktivity.

Jaké to jsou?

Praktická orientace, která kombinuje teoretické základy s praktickými aplikacemi. Tento přístup absolventům umožní nejen pochopit ekonomické principy, ale také se naučí, jak je efektivně využívat v reálném světě. Díky stážím a zapojení do projektů absolventi získají cenné praktické zkušenosti, které jsou neocenitelné pro vaši budoucí kariéru. Třetí je přístup k expertům a profesionálům z praxe, kdy náš program umožní studentům potkat a diskutovat s odborníky a profesionály, kteří mají bohaté zkušenosti v různých oblastech ekonomiky. Networking a kontakty, které zde získají, jim mohou významně pomoci v budoucí kariéře. Jde také o širokou interdisciplinární nabídku předmětů. Začínáme od základních ekonomických teorií a jdeme ve výuce dál přes aplikovanou ekonomii, bankovnictví, nemovitosti, energetiku až po zdravotnictví. Tímto způsobem studenti získají komplexní pohled na ekonomické procesy.

Co studentům přinese absolvování tohoto programu? Jeho výjimečnost?

Dovolím si říct, že snad excelentních dovednosti pro praktické využití v oblasti ekonomie. Zaměřili jsme se na tyto zásadní aspekty a kompetence – důraz na analytické dovednosti, a především jejich rozvoj, což lze označit za klíčové pro úspěch v ekonomických a manažerských pozicích. Znalost analýzy dat a statistických nástrojů naše absolventy odliší na trhu práce. V rámci studia se studenti seznámí s nejnovějšími informačními technologiemi a softwarem používaným v ekonomické analýze. To jim umožní zůstat v popředí technologického vývoje v oboru. Efektivní komunikace a schopnost prezentovat a obhajovat své nápady jsou důležité dovednosti pro každého ekonoma. Jedním z bodů je i mezinárodní perspektiva, protože aplikovaná ekonomie nabízí nadnárodní kontext, což je nezbytné pro pochopení globálních ekonomických trendů a vlivů. Připravíme tak studenty na práci v mezinárodním prostředí a získáte schopnost pohybovat se v globální ekonomice.

Kde najdou nejčastěji absolventi uplatnění? Pouze v ekonomických oborech? Nebo je možné vše propojit i s dalšími?

Absolventi budou dobře připraveni pro rozmanité kariérní možnosti v ekonomické, manažerské a analytické oblasti a také pro další studium na magisterském stupni nejen v Česku, ale též v zahraničí. Věřím, že náš program absolventům pomůže nastartovat jejich kariéru a otevřít cesty k různorodým a perspektivním profesním možnostem.

Klíčová hlediska programu Aplikovaná ekonomie

  • Příprava na široké spektrum kariér: Program je navržen tak, aby absolventy připravil na širokou škálu profesních možností v ekonomice, od analytických pozic až po manažerské role ve veřejném i soukromém sektoru.
  • Příprava na rychle se měnící trh práce: Ekonomický svět je dynamický a neustále se vyvíjí. Naším cílem je vybavit absolventy dovednostmi a znalostmi, které jim pomohou nejen v současných, ale i budoucích výzvách trhu práce.
  • Uznání a prestiž: Absolvováním našeho programu získají kvalifikaci, která je ceněna v akademických i profesních kruzích. Diplom z Aplikované ekonomie otevírá dveře k prestižním pozicím a příležitostem.
  • Flexibilita a přizpůsobení se zájmům studentů: Program nabízí určitou míru flexibility, což umožní přizpůsobit si studium podle specifických zájmů a kariérních cílů.

Mohla by někoho odradit od studia přílišná náročnost programu Aplikovaná ekonomie?

Studium aplikované ekonomie může působit jako náročné, ale není důvod se obávat, že by náš program Aplikovaná ekonomie byl příliš matematicky orientovaný. Náš program se zaměřuje na široké spektrum znalostí a dovedností. Jistě, matematika je součástí studia ekonomie, ale není to jediný aspekt. Navíc studentům poskytneme dostatečnou podporu a zdroje, aby se naučili potřebné matematické dovednosti, které jsou důležité pro porozumění ekonomickým modelům a analýzám. Moderní technologie a software studentům umožní provádět analýzy s minimálním manuálním výpočtem. Pokud tedy má kdokoliv zájem o ekonomii a aplikaci ekonomických teorií do praxe, nemusí se obávat, že by náročnost našeho programu Aplikované ekonomie byla nepřekonatelná. Věřím, že s odpovídající motivací a podporou, kterou Vysoká škola CEVRO svým studentům poskytuje, tak ji úspěšně dokončí a dosáhnou svých profesních cílů.

Podrobnosti o studijním programu

_M1A3895_nahled.jpgLucie Kureková

Garantka studijního programu Aplikovaná ekonomie, vědecká pracovnice Centrum ekonomických studií Vysoké školy CEVRO. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, Národohospodářskou fakultu, program Hospodářská politika (2021/Ph.D.), také program Regionální studia a analýza socio-ekonomických dat (2014/Ing.) a program Ekonomie (2011/Bc.). Působí na Úřadu vlády ČR v Oddělení analýz vědy, výzkumu a inovací, na Vysoké škole ekonomické jako odborná asistentka, na Západočeské univerzitě jako vědecká pracovnice. Baví ji výlety do přírody s rodinou či přáteli, hudba a dobré jídlo.

Přihlášky pro akademický rok 2024/2025 jsou v plném proudu.