Akce

Proběhlo

Konšel – dvoudenní vzdělávací kurz určený zejména pro starosty, místostarosty, radní a zastupitele

21. ledna 2015 09:30 - Jungmannova 17, Praha
21 Led

Dovolujeme si Vás pozvat na rozšířený dvoudenní vzdělávací kurz Konšel určený zejména pro starosty, místostarosty, radní a zastupitele, předsedy a členy výborů a komisí všech obcí, městysů, měst, statutárních měst i jejich městských částí. 

 

 • Kdy: 21. 1., 9.00 – 15.30 hod. a 22. 1. 2015, 9.00 – 14.30 hod.
 • Kde: vysoká škola CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1.
 • Registrace na konference@vsci.cz nejpozději do 18. 1. 2015
 • Cena kursu činí 1.500 Kč
  Účastnický poplatek je možné uhradit přímo na účet, nebo v případě závazné registrace i na místě. Bankovní spojení: CEVRO Institut, o. p. s., Praha 1-Nové Město, Jungmannova 28/17, Částka poplatku: 1.500 Kč, Číslo účtu: 2261283001/5500, Variabilní symbol: 21220114, Konstantní symbol: 0308 Poplatek, prosíme, uhraďte nejpozději do 18. 1. 2015.
  Ubytování není součástí, účastníci si je zajišťují individuálně

Program

1. den

 • 9.00 – 9.30   Registrace

BLOK I – (9.30 – 12.00):

 • 9.30 – 10.00   Obec v systému české veřejné správy – prolínání samostatné a přenesené působnosti; ústavní a zákonná úprava územní samosprávy; česká veřejná správa v evropském kontextu
  Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.
 • 10.00 – 11.00   Zákonná úprava výkonu samosprávy a státní správy orgány obce,    působnost a pravomoc orgánů obce (starosta, rada, zastupitelstvo, výbory, komise);Obecní a městský úřad (způsob řízení, zaměstnanci obce, zákon o úřednících územně samosprávných celků, zákoník práce)
  JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 
 • 11.00 – 12.00   Problematika odměňování uvolněných a neuvolněných členů orgánů  obce; Zákonná úprava střetu zájmů při výkonu veřejné funkce (neslučitelnost výkonu funkcí, nárok na odměnu, povinná oznámení, vedení registru oznámení, přestupky a správní delikty)
  JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 
 • 12.00 – 13.00   Oběd

BLOK II – (13.00 – 15.30):

 • 13.00 – 14.00   Zákonná úprava jednání zastupitelstva a rady obce (jednací řády,     svolávání, hlasování, pořizování a zveřejňování zápisů a audiozáznamů), Ochrana osobních údajů a zákonná úprava poskytování informací z pohledu orgánů obce; vyřizování stížnosti a peticí 
  JUDr. Adam Furek 
 • 14.00 – 15.00   Odpovědnost za škodu způsobenou představiteli obce; zákonná povinnost péče řádného hospodáře; problematika trestněprávní odpovědnosti
  JUDr. Tomáš Sokol 
 • 15.00 – 15.30    Diskuze        
 •    
 • 16.00    Společenský program – Přednáška a plavba za historií Karlova mostuIng. Arch. Ondřejem Šefců – Fakultativní část – doplatek 200 Kč

2. den

BLOK III – (9.00 – 12.00):

 

 • 9.00 – 10.00   Rozpočet obce; rozpočtové určení; místní poplatky; Správa obecního majetku a zásady hospodaření obce
  Ing. Lucie Sedmihradská, PhD.
 • 10.00 – 11.00   Obecně závazné vyhlášky obcí a nařízení obcí (zákonné vymezení, judikatura Ústavního soudu, konkrétní příklady); vnitřní předpisy a směrnice
  JUDr. Adam Furek
 • 11.00 – 12.00   Rozhodování orgánů obcí a nový občanský zákoník (vymezení a převod vlastnických práv k nemovitým věcem, nález, věcná břemena, právo stavby); Uzavírání nejdůležitějších smluv z pohledu obcí; Nejčastější smlouvy uzavíraní obcemi: kupní smlouva, nájemní smlouva, pacht, výpůjčka, smlouva o dílo 
  JUDr. Jindřich Urfus, JUDr. Valentina Nedělová
 • 12.00 – 13.00    Oběd

BLOK IV – (13.00 – 14.30):

 • 13.00 – 14.00   Obec jako zadavatel veřejných zakázek (zákonná úprava zadávacího  řízení, druhy veřejných zakázek, průběh zadávacího řízení); Zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek podlimitních (zákonná úprava, praktické příklady, rozhodovací činnost UOHS)  
  JUDr. Hynek Brom
 • 14.00 – 14.30    Diskuze
 • 14.30     Závěr semináře

Pozvánka ke stažení

Kurz se koná za laskavé podpory Nadace Hannse Seidela, které patří velký dík.

 

Kontakty pro další případné dotazy:

JUDr. Markéta Štalmachová, prorektor pro rozvoj, tel.: 221 506 703

Mgr. Ondřej Kubový, marketingové oddělení, tel.: 221 506 726