Akce

Proběhlo

Konšel – dvoudenní vzdělávací kurz určený zejména pro starosty, místostarosty, radní a zastupitele

27. listopadu 2014 09:00 - Jungmannova 17, Praha
27 List
Vysoká škola CEVRO Institut si Vás dovoluje pozvat na rozšířený dvoudenní vzdělávací kurz Konšel určený zejména pro starosty, místostarosty, radní a zastupitele, předsedy a členy výborů a komisí všech obcí, městysů, měst, statutárních měst i jejich městských částí. 
 
Kdy: 27. 11., 9.00 – 17.00 hod. a 28. 11. 2014, 9.00 – 15.00 hod.
Kde: vysoká škola CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1.
Vystoupí zejména: Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.; JUDr. Tomáš Sokol;
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. a JUDr. Hynek Brom
 
 • Registrace na konference@vsci.cz nejpozději do 24. 11. 2014
 • Cena kursu činí 1.500 Kč
Účastnický poplatek je možné uhradit přímo na účet, nebo v případě závazné registrace i na místě. Bankovní spojení: CEVRO Institut, o. p. s., Praha 1-Nové Město, Jungmannova 28/17, Částka poplatku: 1.500 Kč, Číslo účtu: 2261283001/5500, Variabilní symbol: 27281114, Konstantní symbol: 0308 Poplatek, prosíme, uhraďte nejpozději do 24. 11. 2014.
Ubytování není součástí, účastníci si je zajišťují individuálně
 
1. den
9.00 – 9.30   Registrace
9.30   Zahájení
 
BLOK I – (9.45 – 13.00)
 • 9.45 – 10.45     Obec v systému české veřejné správy – prolínání samostatné a přenesené působnosti; ústavní a zákonná úprava územní samosprávy; česká veřejná správa v evropském kontextu
 • 10.45 – 11.00    Přestávka
 • 11.00 – 12.00    Zákonná úprava výkonu samosprávy a státní správy orgány obce,   působnost a pravomoc orgánů obce (starosta, rada, zastupitelstvo, výbory, komise); Obecní a městský úřad (způsob řízení, zaměstnanci obce, zákon o úřednících územně samosprávných celků, zákoník práce)
 • 12.00 – 13.00    Problematika odměňování uvolněných a neuvolněných členů orgánů  obce; Zákonná úprava střetu zájmů při výkonu veřejné funkce (neslučitelnost výkonu funkcí, nárok na odměnu, povinná oznámení, vedení registru oznámení, přestupky a správní delikty)
 • 13.00 – 14.00 – Oběd
BLOK II – (14.00 – 17.00)
 • 14.00 – 15.15    Zákonná úprava jednání zastupitelstva a rady obce (jednací řády, svolávání, hlasování, pořizování a zveřejňování zápisů a audiozáznamů), Ochrana osobních údajů a zákonná úprava poskytování informací z pohledu orgánů obce; vyřizování stížnosti a peticí 
 • 15.15 – 15.30    Přestávka
 • 15.30 – 16.30    Odpovědnost za škodu způsobenou představiteli obce; zákonn povinnost péče řádného hospodáře; problematika trestněprávní odpovědnosti 
 • 16.30 – 17.00    Diskuze
17.30 – 19.00    Společenský program – Plavba za historií Karlova mostu
s Ing. Arch. Ondřejem Šefců – Fakultativní část – doplatek 200 Kč
 
2. den 
BLOK III – (9.00 – 12.45) 
 • 9.00 – 10.15    Rozpočet obce; rozpočtové určení; místní poplatky; Správa obecního majetku a zásady hospodaření obce; 
 • 10.15 – 10.30    Přestávka        
 • 10.30 – 11.30    Obecně závazné vyhlášky obcí a nařízení obcí (zákonné vymezení,   judikatura Ústavního soudu, konkrétní příklady); vnitřní předpisy, a směrnice
 • 11.30 – 12.45    Rozhodování orgánů obcí a nový občanský zákoník (vymezení a převod vlastnických práv k nemovitým věcem, nález, věcná břemena, právo stavby); Uzavírání nejdůležitějších smluv z pohledu obcí; Nejčastější smlouvy uzavíraní obcemi: kupní smlouva, nájemní smlouva, pacht, výpůjčka, smlouva o dílo  
 • 12.45 – 13.30 – Oběd  
BLOK IV – (13.30 – 15.00) 
 • 13.30 – 15.00    Obec jako zadavatel veřejných zakázek (zákonná úprava zadávacího řízení, druhy veřejných zakázek, průběh zadávacího řízení); Zadávání     zakázek malého rozsahu a zakázek podlimitních (zákonná úprava, praktické příklady, rozhodovací činnost UOHS)   
 • 15.00    Závěr semináře
Konference se koná za laskavé podpory Nadace Hannse Seidela, které patří velký dík.
 
Kontakty pro další případné dotazy:
JUDr. Markéta Štalmachová, prorektor pro rozvoj, tel.: 221 506 703
Mgr. Ondřej Kubový, marketingové oddělení, tel.: 221 506 726