ODS má politiku pro venkov

03. dubna 2006 - Jiří Papež
03 Dub

Role českého venkova se bude měnit: zemědělství již není hlavním zaměstnavatelem obyvatel na venkově. Politika venkova v sobě musí zahrnovat nejen ekonomické pohledy, ale také vyvážené pohledy ekologické a sociální.
  
Problematika venkova je celý komplex vzájemně propojených vazeb, kde nezastupitelnou roli a odpovědnost na sobě nesou zemědělci, lesníci, vlastníci pozemků, vodních ploch, správci vodotečí a samosprávy obcí.

 
Program ODS pro venkov
  
Sektor zemědělství je legislativní propletenec více jak stovky zákonů a nejméně stejného množství vyhlášek a vládních nařízení.
   Cílem politiky pro venkov je zjednodušit legislativu, omezit byrokracii a uvolnit ruce podnikatelům a vlastníkům při hospodaření se svým majetkem na venkově. ODS nebude komplikovat legislativu v oblasti kompetence ministerstva zemědělství přísnějšími normami v porovnání s evropskými předpisy. Zjednoduší pravidla pro čerpání a kontrolu evropských fondů a tím usnadní výrazně jejich plynulé čerpání.
   Snahou ODS bude vypořádat se s problémy minulosti a spravedlivě dokončit restituční proces. Jedním z dalších cílů politiky bude efektivní ochrana spotřebitele v oblasti bezpečnosti potravin, převedení a koncentrace pravomocí několika institucí do jednoho Úřadu pro bezpečnost potravin a ochrana spotřebitele. Mezi další cíle patří:

• vypořádání vlastnických vztahů,
• transparentní dokončení prodeje státní půdy,
• soustředění pozemkových úprav do Národního pozemkového úřadu pod kontrolou parlamentu,
• důsledné definování společenského zájmu a v případě, že bude uplatňován, tak také kompenzace vlastníkům jak půdy, vodních ploch nebo lesa,
• zrušení daně z převodu nemovitostí a daně darovací, v rámci změny zákona o rozpočtovém určení daní je připravována možnost zrušení daně ze zemědělských pozemků,
• integrace složité problematiky venkova do jednoho ministerstva pro venkov a ochranu spotřebitele.


Dva přístupy k politice venkova

Ve vlastní politice venkova je nezbytné prosazovat následující dva zásadní přístupy:

• 1. Vyvážená politika ve čtyřech hlavních pilířích, kterými jsou produkční zemědělství, lesnictví, rybářství a využívání vodních zdrojů; tvorba a ochrana krajiny; respektování a podpora různorodosti ekonomických aktivit na venkově; vlastní iniciativa lidí v daném území.
• 2. Delegování rozhodování a odpovědnosti za efektivní využití finančních prostředků na co nejnižší rozhodovací úroveň (kraje, obce a jejich sdružení).


Základní tři priority pak jsou:

1. Modernizace zemědělských farem a usedlostí a podpora nejmodernějších technologií v oblasti zpracování zemědělských surovin a dřeva
   V rámci modernizace zemědělství je třeba využít již stávající zastavěné plochy. Efektivní systém modernizace, propojení aplikovaného výzkumu, demonstračních projektů a rychlé přenesení poznatků do komerční sféry je základním cílem pro oživení ekonomiky na venkově. Podporu bude mít nezemědělské využití zemědělské produkce například pro výrobu energií, průmyslové zpracování apod.

V rámci modernizace zemědělství je třeba využít již stávající zastavěné plochy. Efektivní systém modernizace, propojení aplikovaného výzkumu, demonstračních projektů a rychlé přenesení poznatků do komerční sféry je základním cílem pro oživení ekonomiky na venkově. Podporu bude mít nezemědělské využití zemědělské produkce například pro výrobu energií, průmyslové zpracování apod.


2. Změna struktury krajiny
  
Změnou struktury krajiny se dosáhne snížení rizika povodní, odstranění půdní eroze, zvýšení kvality životního prostředí pro obyvatele České republiky a snížení zdravotních rizik (např.prašnosti). Změna struktury krajiny v sobě obsahuje zejména lesnickou politiku, politiku hospodaření s vodou, ochranu půdního fondu v celospolečenském zájmu. Investicemi do krajiny ODS zajistí vznik pracovních příležitostí na venkově zejména pro skupinu obyvatel se základním a středním vzděláním. Základním finančním nástrojem pro realizaci bude nově zavedený institut – smlouva mezi samosprávnými orgány, uživateli pozemků a vlastníky pozemků – „Zelený kontrakt“.


3. Kvalita života na venkově
  
Kvalitu života na venkově chápe ODS jako soubor opatření, který povede obyvatele venkova k positivnímu postoji k ekonomickému rozvoji a zvýšení zaměstnanosti na venkově.V této oblasti se jedná zejména o politiku využití obnovitelných zdrojů surovin pro průmyslové zpracování, stanovení liberálních podmínek pro trh s biopalivy na základě daňové politiky a vytvoření podmínek pro snadné zahájení podnikatelské činnosti malých podniků na venkově.