Nový ročník Liberálně-konzervativní akademie odstartoval

05. listopadu 2004 - Petr Sokol
05 List

Třetí a čtvrtou říjnovou sobotu odstartoval v Praze a Olomouci druhý ročník Liberálně-konzervativní akademie. Více než šest desítek posluchačů z celé České republiky zasedlo do lavic, aby si poslechlo první přednáškové bloky. Ještě před tím je však pozdravili předseda správní rady CEVRO Ivan Langer a zástupce organizace, bez jejíž finanční pomoci by se akademie nemohla konat, ředitel pražské kanceláře Nadace Konrada Adenauera, Stefan Gehrold.

Akademie se letos představuje několika novinkami. První jsou dvě místa konání. Po loňských zkušenostech se strastiplným dojížděním především moravských posluchačů se letos CEVRO rozhodlo vyjít vstříc tím, že kromě hlavního města zvolilo jako druhé místo konání přednášek Olomouc. Tedy město, do něhož to mají přibližně stejně blízko i daleko posluchači z různých koutů Moravy a Slezska.

Druhou novinkou je rozvržení přednášek. V prvním ročníku akademie probíhala tak, že posluchači absolvovali osm přednáškových bloků, které se skládaly vždy z jedné přednášky z každého z pěti kursů. Letos však jeden kurs přibyl a přednášky probíhají na dvou vzdálených místech. Osm bloků proto zůstává, ale jsou členěny tak, že v jeden den posluchači absolvují přednášky pouze ze dvou kursů. Tato situace je výhodná i tím, že posluchači lépe poznají své lektory, kteří k nim promlouvají po delší čas. A tak se otevírá podstatně širší prostor pro eventuální diskuse, jež byly i v loňském roce nejvíce oceňovanou částí akademie.

Třetí novinkou je zařazení nového kursu. Jde o kurs politického marketingu, jehož garantem je zkušený marketingový odborník Marek Buchta. Součástí tohoto kursu bude mj. zhodnocení možností použití marketingových metod v politice a řízení politických stran, otázky týkající se výzkumů veřejného mínění a jejich využití v politice, přípravy a realizace reklamní kampaně, budování politických značek či základy public relations a vztahů s médii. Stávající kurs komunikace a veřejné prezentace, do něhož byly některé zmíněné problémy v loňském roce začleněny, se tak bude moci více zabývat praktickým nácvikem prezentačních dovedností pod vedením jeho garanta Jiřího Frgala a jeho kolegů – psychologů.

V úvodním říjnovém bloku obě skupiny absolvovaly nejprve přednášky z politologie, jež se dotýkaly podstaty a obrany politiky a vybraných problémů moderní demokracie. Přednášel garant kursu – profesor politologie na Univerzitě Karlově, autor řady knih a textů a dlouhodobý spolupracovník CEVRO Miroslav Novák. Odpoledne následovaly tři přednášky z práva. Nejprve byli posluchači seznámeni se základním členěním práva a vybranými principy práva. Poté následovaly přednáška o soudním systému a soukromém právu v České republice. V Praze přednášela garantka kursu – docentka pražské Právnické fakulty Alena Macková, v Olomouci ji zastoupil právní expert Parlamentního institutu a šéf katedry práva z Vysoké školy finanční a správní Petr Kolář.

Listopadový blok bude dvoudenní. Posluchači při něm absolvují první přednášky, resp. semináře z kursů komunikace a veřejné prezentace a politického marketingu.