CEVRO vyhlašuje otevřené výběrové řízení na překlad publikace "Memory of Nations: Democratic Transition Guide"

14. ledna 2019 - CEVRO News
14 Led

Please, English version see below.

CEVRO vyhlašuje otevřené výběrové řízení na zajištění překladu odborné publikace "Memory of Nations: Democratic Transition Guide" z angličtiny do španělštiny včetně následné jazykové korektury. Publikace Memory of Nations je komparativní studií zahrnující zkušenosti 10 vybraných zemí s procesem demokratické transformace. Zaměřuje se primárně na důležitost vyrovnání se s vlastní minulostí, zejména s ohledem na vypořádání se s představiteli někdejšího nedemokratického režimu, transformaci bezpečnostního aparátu, otevírání archivů a celkový význam uchování národní paměti. Anglická verze publikace je ke stažení na www.cevro.cz/guide.

Celkový rozsah poptávaného překladu je zhruba 1190 normostran (1 NS = 1800 znaků včetně mezer). Kapitoly autorů Sergia Eissy a Fernanda Pedrosy se překládat nebudou. Časový rámec pro vypracování překladu včetně technické korektury textu je únor – červen 2019.

Podmínky pro účast ve výběrovém řízení:

  • prokazatelné zkušenosti překladatele / překladatelů s překladem odborného textu politicko-historicko nebo právního charakteru;
  • ochota předem sjednat a smluvně zakotvit cenu překladu – kalkulaci provede dodavatel na základě dodaného finálního textu (k dispozici viz  www.cevro.cz/guide);
  • vzorový překlad jedné stránky textu dle zadání dodavatele.

Pokud máte zájem zúčastnit se výběrového řízení na dodavatele překladu, prosíme o zaslání cenové kalkulace zahrnující překlad a jazykovou korekturu textu na marakova@cevro.cz. K cenové kalkulaci prosím přiložte i vypracovaný vzorový překlad, jehož zadání Vám zašleme emailem na vyžádání. Veškeré nabídky musí být doručeny na uvedený email do úterý 22. ledna 2019, 12.00 CET.

Toto výběrové řízení je vyhlášeno jako otevřené. V případě vítězství společnosti se sídlem mimo Českou republiku se smluvní vztahy budou vázat českým právním řádem. CEVRO, z.s. si vyhrazuje vybrat z předložených nabídek dle svého uvážení. Účast ve výběrovém řízení nezakládá právo na zadání zakázky.

V případě dotazů se prosím obraťte na manažerku projektu Natálii Marákovou na marakova@cevro.cz.

 

CEVRO is opening a call for tender to select a translator / translation agency to translate the publication "Memory of Nations: Democratic Transition Guide" from English to Spanish, including the subsequent language proofreading. The publication "Memory of Nations: The Democratic Transition Guide" is a comparative study of the democratic transition experience of 10 selected countries. It primarily focuses on the topic of reconciliation with the past, especially with regard to dealing with representatives of the former undemocratic regime, transformation of the security apparatus, opening archives and the overall importance of preservation of national memory. The English version of the publication is available at www.cevro.cz/guide.

The total range of the requested translation is approximately 1190 standard pages (1 standard page = 1800 characters including spaces). The chapters of Sergio Eissa and Fernando Pedrosa do not need to be translated. The timeframe for translation including the proofreading is February - June 2019.

Terms and conditions for the contractor:

- Proven experience of a translator / translators with a translation of a specialized text of a political-historical or legal nature;

- Willingness to set the price of the translation in advance - the contractor will calculate the price based on the final text (available at www.cevro.cz/guide);

- A sample translation of one page of text according to the supplier's specifications.

If you are interested in participating in the tender, we kindly ask you to confirm your interest at marakova@cevro.cz and to send us a price calculation including translation and final  proofreading of the text. The price calculation including the sample translation, which we send you upon your request, must be delivered by Tuesday, January 22, 2019, 12.00 CET.

This tender is open. In case that a company established outside the Czech Republic is selected, the Contract and other relations resulting there from will be regulated by the legal order of the Czech Republic. CEVRO, z.s. reserves the right to select the contractor from the offers submitted at its discretion. The participation in the selection procedure does not constitute a right to obtain the contract.

If you have any questions, please contact Natalie Marakova at marakova@cevro.cz.