LKA očima posluchačů - říjen 2015

10. listopadu 2015
10 List

Říjnové přednášky

Ing. Luděk Zámyslický

Profesor Josef Šíma zahájil druhý přednáškový den studia Liberálně-konzervativní akademie výukou ekonomie. Neviditelná ruka trhu udělá lepší řád, než řád vytvořený nejosvícenějším úředníkem. Bohatství společnosti nesouvisí s přírodním bohatstvím ovládaného území, ale s vymáháním práva v tomto prostoru. Povinností státu je zabránit parazitismu. Role státu spočívá v zabezpečení fungování policie, soudů a armády. Vláda má zaručit fungování společenských institucí a jistotu vlastnického práva.

Autorem uvedených tezí je Adam Smith, který je rozvedl v knize Bohatství národů vydané v roce 1776. Pravdivost myšlenek Adama Smithe dokazuje vyspělost „Zvláštní správní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong“, která na holé skále dokázala vybudovat velice dobře prosperující státní útvar. Na opačném konci jsou státy v Africe, mající ve svých dolech největší naleziště diamantů na světě, ale vládnoucí garnitura není schopna zaručit poctivým investorům zhola nic. Je to prokletí státních útvarů majících na svém území nadbytek přírodních zdrojů.

Státy v Evropě, které mají funkční demokratické zřízení, rovněž bohatnou anebo chudnou v závislosti na prosazování větší nebo menší účasti státu do zaběhnutých tržních poměrů. V zásadě se dá historická zkušenost s realizací těch nejušlechtileji zamýšlených nápadů shrnout, že se ve velké většině případů obrátí v pravý opak toho, co bylo plánováno jejich autory. 

Socialisté se snaží omezit význam ceny. Mají snahu regulovat ceny čehokoliv. Na Slovensku za vlády Vladimíra Mečiara se stanovila maximální přípustná cena pečiva, která nepokrývala výrobní náklady pekařů. Důsledkem byl nedostatek rohlíků a přemrštěné ceny pečiva na černém trhu. Doplatili na to ti, kterým mělo být pomoženo. Vlastník má mít zaručenou svobodu při rozhodování o svém vlastnictví. Garantovaná cena roamingu v celé EU vedla ke snížení kvality spojení. Bývalou kvalitu získáte za příplatek. Omezení míry zisku obchodních řetězců na tzv. přední marži vedlo k zavedení zadní marže. To je to, co musí dodavatelé obchodním řetězcům za účetní rok vrátit.

Zvyšování minimální mzdy vede k propouštění těch nejméně kvalifikovaných lidí anebo k jejich práci načerno.

Uvedené příklady jsou motivovány znovuzvolením vlád, které se snaží namluvit svým voličům, že se o ně stát postará, pokud dají v dalších volbách této vládnoucí straně hlas. Pro každou vládu je jednodušší vytvořit 100 000 pracovních míst dohodou s nadnárodním gigantem, než vytvořit takové podnikatelské prostředí, aby 100 000 občanů se rozhodlo vzít svůj osud do vlastních rukou a začalo podnikat.

 

Politologii přednášel dr. Miloš Brunclík. Tato věda se na území socialistického Československa nijak nerozvíjela. Důvodem byl článek 4 v socialistické ústavě, který garantoval vedoucí úlohu KSČ, jež byla prezentována jako předvoj dělnické třídy a při řízení společnosti se opírala o příkazy přicházející z Moskvy. Tak jakou z toho dělat vědu, že ano.

Řízením společenství lidí se však filosofové zabývali od nepaměti. Je to umění, jak ovládat a usměrňovat rozdílné zájmy. Zakladatelem tohoto pragmatického přístupu je Niccolo Machiavelli. Jeho současníky byli Leonardo da Vinci či Michelangelo Buonarroti. Napsal knihu Vladař, ve které shrnul prostředky nezbytné k dosažení a udržení moci a popsal možnosti pro jejich nejúčelnější využití.

Politici rozhodují o obecných věcech.  K realizaci rozhodnutí vlád je ve funkčním státu potřeba souboru funkčních institucí, které stanovují prostředky násilí nutných pro prosazení nařízení. Na daném území je zaručena realizace výkonu moci nad lidmi, kteří na něm žijí. Monopol státu na vládnutí nad daným územím musí být zaručen. Státní suverenita je nezávislá a neomezená moc státu nad lidmi na daném území. Legální, ale nelegitimní byla v Československu státní moc od roku 1948. Legitimní, ale nelegální bývají vlády zpravidla po provedeném státním převratu. K legitimitě vlády jsou potřeba svobodné volby. Dělba moci v demokratickém státním zřízení je na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní.

V průběhu seminářů se vedla diskuse. Probíraná témata byla prezentována inspirujícím způsobem pro aplikaci na dnešní situaci.