LKA v únoru 2014

08. února 2014
08 Únor

Dne 8. února se uskutečnil další přednáškový den Liberálně-konzervativní akademie. Dopolední přednáška patřila doc. JUDr. PhDr. Iloně Bažantové, CSc., která se věnovala peněžním, měnovým a fiskálním vztahům v národním hospodářství a dále mezinárodně-obchodním vztahům. Doc. Bažantová působí nejenom na Katedře národního hospodářství Právnické fakulty Univerzity Karlovy, ale také zejména na vysoké škole CEVRO Institut.

Odpoledne následoval blok z mezinárodních vztahů, a to za účasti doc. PhDr. Markéty Pitrové, Ph.D., která působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, a také přednáší na vysoké škole CEVRO Institut. Doc. Pitrová hovořila na téma "Evropská unie: vývoj a současnost".

 

LIBERÁLNĚ-KONZERVATIVNÍ AKADEMIE OČIMA POSLUCHAČŮ
Únorové přednášky Liberálně-konzervativní akademie byly věnovány velice zajímavým a praktickým tématům. Dopoledne jsme se dozvěděli o peněžních, měnových a fiskálních vztahů v národním hospodářství a po obědě o historii a struktuře Evropské unii. Témata mi připadali velice praktické v tom smyslu, že většina posluchačů akademie jsou buď začínající či již zkušení politici, kteří obě témata bezesporu musí znát a mít v nich alespoň základní vědomosti. Mimo velice obsáhlých a užitečných informací jsem si já osobně velice vážila toho, že jsem mohla mít příležitost se osobně seznámit, poslouchat a debatovat na daná témata s ženami tak vysokého postu a vzdělání. Z obou dam bylo cítit jejich zapálení, profesionalita ale také bohaté zkušenosti v daných oblastech.
 
Doc. Bažantová nám objasnila strukturu a vazby mezi jednotlivými ekonomickými subjekty ve státním právním rámci. Hlavním subjektem uvedla "domácnost" jako individuální vlastníky, kteří tvoří snad nejdůležitější článek v koloběhu peněz a zboží mezi různými trhy a dalšími subjekty, které z centrální pozice více či méně ovlivňuje či kontroluje stát, svým nejdůležitějším nástrojem "daně". Důležitou větou, která by se měla často připomínat vykonavatelům veřejných funkcí, byla, že má stát pod právním rámcem to samé postavení jako všichni jiní "vlastníci" (individuální, podniky, subjekty na trzích). Dále jsme se po objasnění základního pojmu "oportunity cost" a jeho vynaložení v praxi naučili, jak se vypočítává HDP. Po přestávce jsme se doslova ponořili do obsáhlého výkladu o historii peněz a jejich vývoji od zlata po dnešní různé měny a ovlivňování jejich hodnoty cestou fixace, různých možností centrálních bank po úvěrové a jiné instrumenty bank. Dále nám byla objasněna historie ekonomické krize, ale také její moderní podoba, včetně známých bublin zvaných ".com" a hypotéční, které mají svého historického předka již v roku 1637, kdy v Evropě nastala tzv. tulipánová mánie. Lekce byla ukončena rozvahou nad známou otázkou, zdali je rádno se snažit nastalou ekonomickou krizi razantně řídit a ovlivňovat či jí, jak uvádějí liberálové, nechat "plout" za účelem samovolného vybalancování a následného uzdravení.  
 
Po obědové přestávce jsme se lehce unavený vrátili do učebny, kde nás čekala přednáška o vývoji a současnosti Evropské unie, která nás rychle opět nabudila. Paní doc. Pitrová nám na začátku přednášky objasnila pozici EU po roce 1993, řazenou mezi mezinárodní a nadnárodní organizace. Byli jsme seznámeni s obsáhlou a detailní historií Evropské unie, jak přes různá společenství, jednání, vývoj cílů a smyslu jejího vzniku, změn vlivů a mechanizmů, a různých smluv se dostala unie až do její dnešní podoby. Přes výklad o zásadních událostech jako byla Maastrichtská smlouva, kterou byly definovány tři pilíře EU (European Community, Common Foreign and Security Policy a Justice and Home Affairs) jsme se dostali do roku 2007, kdy Lisabonskou dohodou byla pozměněna smlouva o EU a ES. Ke konci přednášky nastala diskuze o tom, že se každou uzavřenou smlouvou prohlubuje integrace, kterou se přibližujeme federálnímu státu, čemuž ale zabraňuje neshoda o společném budgetu a dalších důležitých bodech, jako je společná podpora zemědělství či férové rozdělení hlasovacích sil pro jednotlivé státy. Zajímavý postřeh paní docentky byl, že není příznivkyní stávajícího stavu a chodu EU, jelikož postrádá čas na možnost reflexe a zhodnocení nastavených kroků, rozhodnutí a norem. EU je ve své nynější podobě složitá a není prostor na reagování na procesy a rychle za sebou odsouhlasených smluv, které tvoří značnou zmatenost nejen pro laika.
 
Nicole Stava