O projektu

Zkušenosti zemí střední a východní Evropy, které v uplynulých desetiletích prošly procesem demokratické transformace, ukazují, že vypořádání se s vlastní minulostí, zejména v souvislosti s legitimitou a legalitou bývalého režimu, stejně jako s připomínáním jeho zločinů, je klíčové pro demokratizaci každé společnosti. Aby bylo možné předejít „opakování vlastní minulosti“, je nutné zaujmout jasný postoj k obětem i viníkům a zabudovat tento postoj do právního systému, vzdělání i paměti dané společnosti.    

Projekt, který je financován americkou organizací National Endowment for Democracy a byl spuštěn na začátku října 2016, chce zprostředkovat zkušenosti sedmi vybraných zemí s procesem demokratické transformace v přehledné a systematické podobě. Cílem projektu je vytvořit praktickou příručku, tzv. Democracy Guide, který bude zahrnovat zkušenosti analyzovaných zemí s přechodem k demokracii. Příručka má sloužit reformátorům stojícím v čele demokratizačních procesů v jejich domovských zemích a pomáhat jim při řešení otázek týkajících se transformace bezpečnostních složek a uchování národní paměti. Autoři Guidu budou zároveň součástí databáze mezinárodních expertů ochotných asistovat a poskytnout radu zemím procházejícím procesem demokratické transformace.      

Při hledání vhodného postupu pro transformaci je důležité mít na paměti rozličné zkušenosti ostatních zemí. Transformační zkušenost jedné země sice nelze přesně přenést do podmínek jiné.  Lze z ní však čerpat inspiraci či poučit se z chyb a vyhnout se jejich opakování.

Kdo je cílovou skupinou projektu?

Cílovou skupinou projektu jsou především potenciální reformátoři, kteří své politické a občanské aktivity zaměřují na podporu demokracie, lidských práv a právního státu během demokratické transformace ve svých domovských zemích. Projekt cílí dále na:

  • Vůdce opozice
  • Mladé lídry
  • Aktivisty za lidská práva
  • Politicky aktivní emigranty
  • Nevládní organizace podporující demokracii na celém světě
  • Univerzity nabízející kurzy týkající se tématu demokratické transformace
  • A všechny ostatní, kteří se zajímají o demokracii, svobodu, právní stát a lidská práva

Rozšíření Democracy Guide

V říjnu 2017 byl zahájen navazující projekt s cílem rozšířit existující publikaci o transformační zkušenost tří dalších zemí. Aby byla zkušenost obsažená v Democracy Guide co možná nejvíce univerzální, byl při výběru nových zemí kladen důraz na začlenění také neevropských zemí. Zahrnuta měla být i zkušenost země, která prošla transformací z jiného než komunistického režimu směrem k demokracii. Zvoleny byly následující země:

  • Argentina
  • Gruzie
  • Kambodža  

Rozšiřující případové studie byly publikovány v prosinci 2018. Na jejich tvorbě se podílelo 16 nových autorů, kteří jsou experty na tranzice v příslušných zemích. Díky zapojení nových odborníků do projektu se také výrazně rozšířila databáze mezinárodních expertů ochotných pomoci demokratickým aktivistům ze zemí, které prochází procesem demokratické transformace.

Democracy Guide ke stažení