Strukturální fondy EU

29. dubna 2012
29 Dub

Vyznáte se v evropských fondech?

1/ Který z následujících fondů nepatří mezi strukturální fondy EU?

a)         Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)

b)         Evropský sociální fond (ESF)

c)         Evropský fond pro podporu boje s byrokracií (EABF)

 

2/ Kterými roky je ohraničeno současné programovací období, v němž jsou  určena pravidla pro rozdělení evropských fondů?

a)         2007–2013

b)         2008–2012

c)         2000–2020

 

3/ Kolik peněz může Česká republika vyčerpat z evropských fondů v aktuálním programovacím období?

a)         2,69 miliardy eur

b)         26,69 miliardy eur

c)         269,96 miliardy eur

 

4/ Jaké části ročního státního rozpočtu přibližně odpovídá částka určená pro ČR z evropských fondů?

a)         jedné desetině

b)         třem čtvrtinám

c)         trojnásobku

 

5/ Kolik operačních programů aktuálně funguje v České republice?

a)         čtyři

b)         šestnáct

c)         dvacet šest

 

6/ Co znamená zkratka NUTS?

a)         klasifikace územních statistických jednotek – pojmenování statistických jednotek EU

b)         neupotřebitelné technické služby

c)         evropský program na podporu pěstování ořechů

 

7/ Které kraje patří do NUTS II Jihozápad?

a)         Středočeský a Jihočeský

b)         Jihočeský a Plzeňský

c)         Jihočeský a Jihomoravský

 

8/ Co znamená pravidlo N+3?

a)         na každé euro vydané na projekt národním státem přidá Evropská komise další tři eura

b)         závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do tří let od přijetí tohoto závazku (do konce třetího roku po roce přijetí závazku)

c)         přeshraničních projektů se musí účastnit vždy tři sousedské země

 

9/ Jak se jmenoval nástroj předvstupní pomoci, který byl určen také pro Českou republiku?

a)         PHOEBE

b)         PHARE

c)         PRINCE

 

10/ Co označuje zkratka OP LZZ?

a)         operační program Lesnictví, zemědělství a zalesňování

b)         operační program Lidská práva, zadluženost a zateplování

c)         operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

 

11/ Které české ministerstvo rozděluje evropské prostředky určené na podporu venkova?

a)         Ministerstvo zemědělství

b)         Ministerstvo pro místní rozvoj

c)         Ministerstvo zemědělství, rybolovu a venkova

 

12/ Co znamená pojem kofinancování?

a)         pravidlo, podle kterého musí být projekt vždy spolufinancován ze strany České republiky

b)         pravidlo, podle kterého nesmí být v nákladech projektů účty za kávu a jiné potraviny obsahující kofein

c)         pravidlo, podle kterého musí každý projekt spolufinancovat alespoň dvě česká ministerstva

 

13/ Jaký je aktuální maximální podíl prostředků, který na projekt může poskytnout EU v konvergenčních regionech?

a)         65 %

b)         75 %

c)         85 %

 

14/ K čemu je určen evropský nástroj s názvem JESSICA?

a)         k podpoře rovnoprávného postavení žen

b)         k podpoře investic do městských oblastí

c)         k podpoře lovu jeseterů ve středoevropské oblasti

 

15/ Jak se jmenuje evropský poslanec zvolený za ODS, člen výboru Evropského parlamentu, který má na starosti evropské fondy?

a)         Oldřich Vlasák

b)         Jan Zahradil

c)         Jan Bauer

 

16/ V rámci, kterého českého ministerstva působí zastřešující orgán pro všechny strukturální fondy – Národní orgán pro koordinaci?

a)         v rámci ministerstva financí

b)         v rámci ministerstva pro místní rozvoj

c)         v rámci ministerstva zahraničí

 

17/ Jak vysoká je maximální hranice pro to, aby byl region zahrnut do Cíle 1 strukturálních fondů, který slouží k podpoře méně rozvinutých regionů?

a)         65 % průměrného HDP v EU

b)         85 % průměrného HDP v EU

c)         75 % průměrného HDP v EU

 

Řešení:

1/c, 2/a, 3/b, 4/b, 5/c, 6/a, 7/b, 8/b, 9/b, 10/c, 11/a, 12/a, 13/c, 14/b, 15/a, 16/b, 17/c

Hodnocení:

15–17 Jste opravdový znalec evropských fondů.

10–14 správných odpovědí: Ve spleti evropských fondů se orientujete, ale k dokonalosti máte daleko.

5–9 O evropských fondech jste slyšel, ale moc se v nich nevyznáte.

0–4 Evropské fondy jsou pro vás „španělskou vesnicí“.