Priority čerpání evropských fondů

29. dubna 2012
29 Dub

V období po roce 2013

Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu

 

Přestože bylo počátkem listopadu 2011 proplaceno necelých 37 % celkové alokace, kterou má Česká republika k dispozici pro období 2007–2013, a z Bruselu jsme zatím získali jenom 14,9 % toho, co můžeme do konce roku 2015 získat, v plném proudu je již debata, za co bude možné utrácet, nebo lépe do čeho bude možné investovat evropské peníze za necelé dva roky.

 

Co chce podporovat Evropská unie?

Součástí balíčku legislativních návrhů pro kohezní politiku, zveřejněných Evropskou komisí 6. října 2011, jsou také taxativně vymezené oblasti, které bude možné z evropských fondů financovat. S cílem maximalizovat politiky soudržnosti při dosahování evropských priorit Komise navrhuje posílit proces strategického plánování. Znamená to, že navrhuje zaměřit evropské peníze na omezený počet tematických cílů, které by byly v souladu se strategií Evropa 2020. Návrh nařízení o společných ustanoveních v článku 9 definuje na evropské úrovni následující tematické cíle:

 •       Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
 •       Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, jejich využití a kvality
 •       Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství, rybářství a akvakultury
 •       Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
 •       Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik
 •       Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů
 •       Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách
 •       Podpora zaměstnanosti a podpora mobility pracovních sil
 •       Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
 •       Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení
 •       Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

Evropská komise v návrzích nejenže navrhla zúžit počet tzv. priorit, tj. oblastí, které by se měly z fondů Evropské unie platit, ale dokonce stanovila i přesné poměry, jak by měly být tyto fondy rozděleny. Čtvrtinu prostředků budou muset konvergenční regiony investovat do lidských zdrojů, polovinu pak do malých a středních podniků, vědy a výzkumu a tzv. zelené ekonomiky.

 

Kam chce investovat evropské peníze Česká republika?

Také Česká republika již o svých prioritách investování z evropských fondů na národní úrovni rozhodla. Dne 31. srpna 2011 vláda přijala dokument nazvaný Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky Evropské unie po roce 2013 v podmínkách České republiky, který definuje národní rozvojové priority a tematické oblasti pro čerpání fondů EU po roce 2013. Těmi jsou:

 •       Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky

o  Podpora podnikání

o  Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích výzkumu a vývoje

o  Fungující trh práce jako předpoklad konkurenceschopné ekonomiky

o  Zvyšování kvality vzdělávání

 •       Rozvoj páteřní infrastruktury

o  Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury

o  Rozvoj infrastruktury elektronických komunikací

o  Zkvalitňování energetických sítí

o  Rozvoj environmentální infrastruktury

 •       Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy

o  Zkvalitňování legislativního a regulačního prostředí

o  Podpora optimalizace procesů ve veřejné správě

o  Vytvoření a rozvoj standardů veřejných služeb

o  Zavádění a rozvoj digitalizace agend veřejné správy

o  Zvyšování kvalifikace ve veřejné správě

 •       Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví

o  Podpora sociálního začleňování a boje s chudobou

o  Podpora systému péče o zdraví

 •       Integrovaný rozvoj území
 •       Posílení regionální konkurenceschopnosti
 •       Podpora územní soudržnosti
 •       Zlepšování kvality životního prostředí

 

Co potřebují financovat naše obce a města?

Zajímavé je podívat se na evropské vize a národní plány optikou lidí zdola. Lidí kteří jsou nejblíže k řešení problémů. Těmi jsou strarostové měst a obcí. Svaz měst a obcí pod mým vedením zpracoval rozsáhlé analýzy potřeb našich měst a venkova. Ze všech získaných dat vyplývá, že to, co nás nejvíce trápí, je nedostatek pracovních míst, stav pozemních komunikací, zanedbané životní prostředí a kvalita a dostupnost veřejných služeb. Jak ukazují přiložené grafy zobrazující priority obcí v kontextu evropských tematických cílů, priority měst a venkova se zase až tak příliš neliší.

Protože jsou národní rozvojové priority definovány jako poměrně všeobecné, většina potřeb obcí a měst s výjimkou rozvoje sportu v nich najde své uplatnění. Evropské priority jsou však poměrně úzké a celá řada témat, která obce potřebují řešit, se v nich nenajde. Naopak celá řada evropských priorit, jako je podpora vědy a výzkumu, zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím či využití obnovitelných zdrojů energie, je na chvostu zájmu komunálních představitelů.

Co z toho vyplývá? Budeme moci z evropských fondů zateplovat veřejné budovy? Zcela určitě ano. Budeme moci řešit čištění odpadních vod? Možná ano. Budeme moci z peněz z Bruselu opravovat chodníky a komunikace, což potřebujeme nejvíce? Zcela jistě ne!

 

Priority obcí a měst v kontextu národních a evropských tematických cílů

Společné priority obcí a měst

Související vládní priority

Související evropské priority

100 %

Správa obecních komunikací

Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury

Chybí

69 %

Úpravy veřejného prostranství a chodníků

Podpora územní soudržnosti

Chybí

63 %

Čištění odpadních vod

Zlepšování kvality životního prostředí

Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

50 %

Zateplování veřejných budov

Podpora územní soudržnosti

Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích

39 %

Péče o památky

Posílení regionální konkurenceschopnosti

Chybí

37 %

Základní školství a mateřské školství

Zvyšování kvality vzdělávání

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

34 %

Rozvoj sportu

Chybí

Chybí

34 %

Podpora podnikání

Podpora podnikání

Zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství, rybářství a akvakultury

27 %

Ochrana proti povodním, zvyšování retence

Rozvoj environmentální infrastruktury

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

25 %

Nové plochy pro bydlení

Podpora územní soudržnosti

Chybí

25 %

Zkvalitnění zásobování pitnou vodou

Zlepšování kvality životního prostředí

Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

24 %

Veřejné osvětlení

Podpora územní soudržnosti

Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích

24 %

Zkvalitnění bydlení

Podpora územní soudržnosti

Chybí

24 %

Veřejná čistota, třídění a likvidace odpadů

Rozvoj environmentální infrastruktury

Ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

22 %

Propagace a zlepšování povědomí o obci

Posílení regionální konkurenceschopnosti

Chybí

21 %

Správa veřejné zeleně, parkové úpravy, výsadba stromů

Podpora územní soudržnosti

Chybí

21 %

Veřejná doprava

Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury

Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách

21 %

Zvýšení veřejného pořádku a bezpečnost

Podpora sociálního začleňování a boje s chudobou

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

20 %

Parkování

Podpora konkurenceschopnosti zlepšením dopravní infrastruktury

Podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách

19 %

Rozvoj kultury

Posílení regionální konkurenceschopnosti

Chybí

18 %

Regenerace vodních ploch a toků

Rozvoj environmentální infrastruktury

Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

15 %

Zlepšení služeb obecní správy

Zvyšování kvality a efektivity veřejné správy

Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy

15 %

Sociální oblast

Podpora sociálního začleňování a boje s chudobou

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

14 %

Zdravotnictví

Podpora systému péče o zdraví

Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě

11 %

Využití obnovitelných zdrojů energie

Podpora územní soudržnosti

Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích

9 %

Využití ICT

Rozvoj infrastruktury elektronických komunikací

Zlepšení přístupu k informačním a komunikačním technologiím, jejich využití a kvality

1 %

Podpora vědy a výzkumu

Podpora růstu založeného na inovacích a výsledcích výzkumu a vývoje

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací