Vědomostní test: Komunální politika

20. prosince 2010 - redakce
20 Pro

1/ Kolik obyvatel musí mít obec, aby mohla být prohlášena za město?
a)         3000
b)         5000
c)         10 000

2/ Kdo přiděluje obci titul města?
a)         předseda vlády
b)         předseda Poslanecké sněmovny
c)         předseda Senátu

3/ Kolik máme v současnosti statutárních měst
a)         22
b)         23
c)         24

4/ Kolik obyvatel musí mít část obce, která chce požádat o odtržení?
a)         500
b)         1000
c)         5000

5/ Kolik minimálně členů musí mít zastupitelstvo obce?
a)         5
b)         7
c)         10

6/ Jaká je maximální lhůta neusnášeníschopnosti zastupitelstva, po které jej ministerstvo vnitra rozpouští?
a)         6 měsíců
b)         1 rok
c)         ministerstvo takovou pravomoc nemá

7/ Kdo vykonává pravomoc Rady města, poklesl-li její počet pod 5?
a)         starosta
b)         krajský úřad
c)         zastupitelstvo obce

8/ Který z výborů zastupitelstva není obligatorní?
a)         kontrolní
b)         finanční
c)         pro správu majetku města

9/ Kolik procent obyvatel jiné národnosti musí žít v obci, aby byl zřízen výbor pro národnostní menšiny
a)         5 %
b)         10 %
c)         15 %

10/ Může zmocněnec volební strany za ni kandidovat?
a)         ano
b)         ne

11/ Může v obci volit občan cizí státní příslušnosti, pokud má v obci trvalé bydliště a umožňuje mu to mezinárodní úmluva?
a)         ano
b)         ne

12/ Jaká je lhůta pro vzdání se kandidatury ve volbách?
a)         týden
b)         48 hodin
c)         24 hodin

13/ Smějí se dnes vytvářet volební obvody ve městech menších než 50 tisíc obyvatel?
a)         ano
b)         ne

14/ Kolik minimálně členů zastupitelstva se v obci nad 50 tisíc musí v jednom obvodu volit?
a)         5
b)         7
c)         9

15/ Kdy je zakázána agitace volebních stran?
a)         týden před volbami v blízkosti volební místnosti
b)         den před volbami na celém území obce
c)         ve volební dny v blízkosti volební místnosti

16/ Přihlíží se ke křížkům u kandidátů, pokud volič volil celou kandidátku?
a)         ano
b)         ne 

17/ Je platný hlasovací lístek, pokud volič zatrhl více stran, ale celkový počet kandidátů odpovídá počtu zastupitelů?
a)         ano
b)         ne

18/ Kolik maximálně může činit počet zastupitelů hl. m. Prahy?
a)         55
b)         65
c)         70

19/ Kolik zastupitelů musí rezignovat, aby byly vyhlášeny nové volby?
a)         polovina
b)         třetina
c)         čtvrtina

20/ Jaké většiny je potřeba k platnému usnesení zastupitelstva obce?
a)         nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva
b)         nadpoloviční většiny přítomných členů zastupitelstva
c)         třípětinové většiny všech členů zastupitelstva


Správné odpovědi:
1/a, 2/b, 3/b, 4/b, 5/a, 6/a, 7/c, 8/c, 9/b, 10/b, 11/a, 12/b, 13/a, 14/c, 15/c, 16/b, 17/b, 18/c, 19/a, 20/a

Hodnocení:
0–7/ Nedávné komunální volby vás příliš nepoučily, měl/a byste si osvěžit základní znalosti o fungování obcí.
8–15/ V politickém chodu obce se dobře orientujete a žádná podstatná událost vám neunikne.
16–20/ Jste předurčen/a pro činnost zastupitele obce. Občané z vás musejí mít radost!