CEVRO Institut – tradice snoubená s moderní dobou

30. listopadu 2009 - Josef Šíma
30 List

Novým rektorem vysoké školy CEVRO Institut byl v září letošního roku zvolen profesor Josef Šíma. Jak dnes školu vidí?

Vysoká škola CEVRO Institut se posouvá ze stadia zrodu do etapy dynamického růstu. Během velmi krátké doby po svém vzniku se stává plnohodnotnou vysokou školu obdařenou kvalitami, jež zajišťují jejím studentům elitní vzdělání. Má akreditovány bakalářské i magisterské obory se zaměřením na politologii, mezinárodní vztahy a veřejnou správu, v rámci nichž se studentům dostává mimo jiné i vzdělání v ekonomii, sociologii, politické filosofii, právu i moderních metodách řízení či marketingu. Na předměty praktické navazují předměty teoretičtější, studentům je nabízena řada předmětů volitelných, rozjíždějí se programy zahraničních studentských pobytů, na školu přijíždějí zahraniční přednášející. Zkrátka, podařilo se vytvořit nezbytné prostředí pro dosažení cíle, jež spojuje veškerou akademickou obec školy – nabídku elitního vzdělání v „rodinném prostředí“, které je na trhu se vzděláním velmi vzácným zbožím. To vše v krásném prostředí historické budovy bývalé Měšťanské besedy v samém centru Prahy.

Máme ve svém týmu elitní profesory – v čele s odbornými garanty studijních programů, muži s ohromnou domácí i zahraniční reputací, Prof. JUDr. Dušanem Hendrychem, CSc., a Prof. Dr. Miroslavem Novákem –,  řadu docentů a odborných asistentů. Jak škola roste, přicházejí další kvalitní lidé, a rozšiřuje se tak spektrum nabízených předmětů.

Máme také již první absolventy, kteří nám určitě udělají dobrou reklamu;  absolventy, kteří zároveň znají kvality školy a chystají se v rámci asociace absolventů vysoké školy pomoci jejímu dalšímu rozvoji.

Soukromá vysoká škola CEVRO Institut nechce být pouze anonymním velkoproducentem podřadných diplomů. Je školou, která chce být jiná, mimořádná. Jsme pyšní, že jsme školou soukromou. Našim studentům za jejich peníze dodáváme kvalitní produkt. Jsme pyšní, že nabízíme širokou paletu zajímavých předmětů a součástí našeho vzdělání je akcent na svobodu, trhy a vládu práva.

 

Měšťanská beseda

CEVRO Institut sídlí v historické budově Měšťanské besedy, jejímž ústředním bodem byla od samého počátku restaurace a s ní spojené další formy dobové společenské zábavy jako biliár, karetní hry apod. Měšťanská beseda však byla i místem poučení, neboť její členové zde měli k dispozici čítárnu s množstvím titulů domácích (českých, rakouských), ale i zahraničních novin a časopisů. Na půdě Měšťanské besedy se konaly i vzdělávací přednášky, debaty o veřejných otázkách apod.

Spojení Měšťanské besedy s pozvolna se rodící českou občanskou společností naznačují již jména jejích zakladatelů a prvních členů, kteří se zanedlouho v revoluci 1848 zapojili do politického života: F. A. Brauner, P. Faster, J. Frič, K. Havlíček, F. Palacký, F. Pštross, F. L. Rieger či A. P. Trojan. Až do sedmdesátých let 19. století si Měšťanská beseda uchovávala dvojjazyčný a národnostně umírněný charakter, takže mezi jejími členy nalezneme vedle vyhraněných českých vlastenců i celou řadu sice německy mluvících, ale současně národnostně nevyhraněných pražských podnikatelů, bankéřů atd. Po rozpadu dosud jednotné české politiky na radikálně liberální a nacionální mladočechy a umírněně liberální či až konzervativní staročechy v sedmdesátých letech 19. století se Měšťanská beseda stává jednou z bašt staročeské strany a charakter konzervativní instituce si uchovává přinejmenším až do roku 1918.

 

 
CEVRO Institut sídlí v nově zrekonstruované budově Měšťanské besedy

CEVRO Institut sídlí v nově zrekonstruované budově Měšťanské besedy