Kolektivní smlouvy v EU

03. prosince 2008 - Milan Cabrnoch
03 Pro

Parlamentem prošel návrh na posílení práv odborů v kolektivním vyjednávání. Poslanci ODS hlasovali proti přijetí této nelegislativní zprávy.
   Dokument se mnohokrát odvolává na neratifikovanou Lisabonskou smlouvu, zdůrazňuje nadřazenost sociálních práv nad právem poskytovat služby a vyzývá Evropskou komisi k tvorbě další legislativy (viz níže).
   „25. domnívá se, že stávající právní předpisy Společenství obsahují mezery a nesrovnalosti, a proto je lze snadno použít k výkladům směrnice o vysílání pracovníků, které nebyly záměrem zákonodárce Společenství, jenž usiloval o zajištění rovnováhy mezi svobodou poskytování služeb a ochranou práv pracovníků; vyzývá Komisi, aby připravila potřebné legislativní návrhy, které by v budoucnu pomohly zabránit rozporným výkladům;“
  
„33. znovu potvrzuje, že sociální práva nejsou podřízena v hierarchii základních svobod právům hospodářským; žádá proto o znovuvytvoření rovnováhy mezi základními právy a ekonomickými svobodami v rámci primárního práva s cílem zamezit soutěžení o nižší sociální normy;“
  
„35. vyzývá Komisi, aby předložila dlouho očekávané sdělení o nadnárodním kolektivním vyjednávání, v němž navrhne vytvoření právního rámce pro nadnárodní kolektivní smlouvy;“

Nebylo myslitelné hlasovat pro takový návrh, přestože obsahuje i několik pozitivních návrhů, jakým je např. odstavec 31., ve kterém Evropský parlament vyzývá Komisi k okamžitému uplatňování rozhodnutí Rady, jež se týkají vytvoření elektronického systému výměny informací, který by mohl umožnit členským státům účinnější boj proti případům zneužívání.
   Je smutné, že si zastánci evropského sociálního modelu neuvědomují, že celý systém něco stojí, a omezováním hospodářských práv omezují rovněž možnosti získat prostředky pro jeho financování. Zaslepené posilování sociálních práv na úkor hospodářských není dlouhodobě udržitelné a snižuje konkurenceschopnost členských států Evropské unie.