Zákaz vstupu omezí násilí na stadionech

03. prosince 2008 - Ivan Langer
03 Pro

Divácké násilí je společenským fenoménem, který znamená významnou a znepokojující formu narušování veřejného pořádku. Ministerstvo vnitra se ve spolupráci s ostatními zainteresovanými subjekty touto problematikou, zejména nalezením co nejuspokojivějšího řešení, zabývá. I proto jsem v poslanecké sněmovně předložil pozměňovací návrh k návrhu trestního zákoníku, který do systému sankcí začleňuje nový trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce. Tento trest postihuje v první řadě problematiku diváckého násilí, avšak lze si představit jeho uplatnění i v dalších oblastech boje proti různým formám extremismu.
   Využití institutu alternativního trestu se jeví jako velmi vhodné. Trestná činnost týkající se diváckého násilí je realizována nejčastěji v souvislosti se sportovním utkáním a z tohoto prostředí až na výjimečné situace nevybočuje. Proto není bezprostředně nezbytné využívat tak citelný zásah do života pachatele, jaký představuje trest odnětí svobody (samozřejmě nelze uložení takového trestu v závažných případech diváckého násilí zcela opomenout).
   Podstatou nového alternativního trestu je soudem vyslovený zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, a to na dobu až deseti let. Odsouzenému se po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje účast na určených sportovních, kulturních a jiných společenských akcích a vzniká možnost uložit mu povinnost dostavovat se podle pokynů probačního úředníka v období bezprostředně souvisejícím s konáním zakázané akce k Policii ČR.
   Důležitým prvkem pro pozitivní dopad této sankce na potírání (nejen) diváckého násilí je nastavení efektivního systému kontroly dodržování soudem vysloveného zákazu. Proto na­vští­ví-li odsouzený akci, na kterou se vztahuje trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, případně jiným způsobem maří účel tohoto trestu, spáchá tak trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí s horní hranicí trestní sazby až tři léta.
   Důsledná aplikace tohoto trestu spolu s efektivní kontrolou jeho výkonu se stane, jak doufám, jedním z významných nástrojů boje proti diváckému násilí.
   Nelze se však ubírat pouze cestou represe. Důležitý předpoklad úspěchu leží také na bedrech sportovních klubů a svazů, které by se měly významným způsobem angažovat v aktivitách vedoucích k předcházení zmíněným problémům.