Korupce v České republice a EU 2008

21. října 2008 - Aleš Pachmann
21 Řij

Mezinárodní nevládní organizace Transparency International, celosvětově bojující s korupcí, přisoudila České republice pro rok 2008 45. místo ze 180 zemí světa na žebříčku indexu vnímání korupce (index). Hodnoty tohoto indexu se pohybují v intervalu od 0 do 10 a nejvyšší hodnoty značí minimální míru korupce v dané zemi. České republice je přisuzována hodnota indexu 5,2, kterou sdílí společně s Bhútánem.

Oproti minulému roku je hodnoceni České republiky stejné – hodnota 5,2. Od roku 2002 (tehdy nám byla přisouzena hodnota indexu 3,7) došlo v České republice k výraznému zlepšení. V rámci Evropské unie je však Česká republika až na 18. místě.
   Došlo ke zhoršení hodnocení míry korupce u některých vyspělých evropských zemí. Například Norsko dopadlo hůře téměř o celý bod, výrazný propad zaznamenala také Velká Británie, Itálie, Francie nebo Portugalsko (Transparency International). Začíná být evidentní, že Evropskou unii zužuje problém politické korupce spojené s přílišnou byrokratizací a nedostatečnou ochranou finančních zajmů Evropské unie.
   U deseti nových členských zemí EU včetně ČR lze prakticky bez výjimky očekávat pokles přímých zahraničních investic v důsledku krize na finančních trzích, snížení tempa růstu v těchto zemích a rostoucích nákladů na jednotku výroby, dané růstem mezd. Není to následkem jen korupce v těchto jednotlivých státech, ale i v rámci celé EU, která danou situaci připustila. EU připustila zanedbání rozvoje společnosti založené na znalostech a zvyšovaní cen energií v důsledku monopolizací, nemluvě o otázce „podpory“ malého a středního podnikání.

Nebezpečí velké korupce
V čísle 3/2007 časopisu Cevro Revue autor vysvětlil vliv korupce na příliv přímých zahraničních investic. Je prokázána silná negativní korelace mezi mírou korupce v dané zemi a objemem přílivu přímých zahraničních investic. Výjimku z tohoto pravidla tvořily zejména Česká republika, kam proudilo neúměrné množství přímých zahraničních investic navzdory relativně vysoké míře korupce. Vše však závisí na tom, jaká korupce to přesně je a do jaké míry ovlivňuje zahraniční investory. Tvůrce indexu Transparency International profesor ­Lambs­dorff tvrdí, že velká/politická korupce odrazuje přímé zahraniční investory méně než dezorganizovaná korupce na nižších úrovních. Bylo tedy možné vyvodit jednoznačný závěr: v České republice se vyskytovala tzv. velká/politická korupce, a to ve vysoké míře (nicméně investorům nevadila).
   Oproti minulému roku se sice nezměnila hodnota indexu, zato se však snížil příliv zahraničních investic do České republiky a zřejmě se bude snižovat z výše zmíněných důvodů. Tyto faktory a sílu české měny bylo těžké předpovědět a lze očekávat silné dopady v tomto směru na českou ekonomiku. Hlavním faktorem však je opět velká/politická korupce, která v minulosti byla hnacím motorem pro investice do určitých průmyslových odvětví (zejména automobilový průmysl).
   Takovéto preferování určitých přímých zahraničních investic na úkor jiných (zejména do výzkumu a vývoje a nedostatek podpory malého a středního podnikání) vedlo k situaci, ve které lze do budoucna očekávat snížení přílivu přímých zahraničních investic a stejně tak i snižování spotřeby českých domácností v důsledku vysokých cen energie mimo jiné v důsledku v minulosti podporovaného monopolu ČEZu.
   Velká/politická korupce v letech minulých má pres veškerý příliv zahraničních investic ve finále negativní důsledky pro Českou republiku.

Ochrana finančních zájmů Evropské unie
Nicméně Česká republika je součásti Evropské unie a vzhledem k předsednictví ČR lze doporučit situaci řešit na této úrovni zejména ve smyslu řešení ochrany finančních zajmů Evropských společenství (pašování výrobků na území EU, padělání, legalizace výnosu z trestné činnosti, korupce) se zvláštním důrazem ve smyslu transparentnosti financování veřejných podniků, což v rámci nedůslednosti ochrany vedlo a vede např. ke zdražování elektřiny v důsledku monopolizace a nekalé hospodářské soutěže. Stále není pozdě, aby bylo v tomto směru ­za­sa­ženo. Otázka podpory malého a středního podnikání v Evropské unii a v České republice by měla být brána na zřetel a stejně tak podpora rozvoje společnosti (v rámci celé EU) založené na znalostech a nikoli na korupci.
   Určité státy Evropské unie (včetně států zakládajících) sice mají či v minulosti měly příznivá hodnocení v rámci indexu Transparency International, to vsak nutně neznamená, že se nechovají či nechovaly korupčně vůči jiným státům Evropské unie a že korupci do těchto států nepřinášejí či nepřinášely. Právě toto má Česká republika v rámci svého předsednictví šanci ovlivnit a přispět k ochraně zajmů nových členských států.