Jak ochránit přípravky na ochranu rostlin

09. listopadu 2007 - Miroslav Ouzký
09 List

Na posledním plenárním zasedání EP bylo hlasováno poměrně kontroverzní téma týkající se přípravků na ochranu rostlin. Jednalo se o tři zprávy nazývané dle jejich zpravodajek – zpráva Belohorská, Klass a Breyer. Nejzávažnější a nekonfliktnější se ukázala zpráva zpravodajky Breyer o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh. Již původní návrh z Komise byl velmi striktní a snažil se o výrazné omezení pesticidů v zemědělství a zpřísnění jejich užívání. Během projednávání ve výboru se nejvíce diskutovala následující čtyři témata.

• Povinná informovanost. Zatímco liberálně smýšlející poslanci souhlasili s úpravou povinnosti informovat ty, kteří si přejí být informováni, zelení a socialisté říkali – ne, to nestačí. Povinností zemědělců má být informování všech osob, kterých se nějakým způsobem může použití pesticidů dotknout. Tzn., že každý zemědělec musí zjistit s čím vším jeho pole sousedí, jaká komunikace v okolí probíhá, jak je používána, kdo všechno by mohl být použitím těchto pesticidů dotčen a s dostatečným předstihem takto vymezené osoby informovat o úmyslu pesticidy použít. Zemědělci namítali, že použití pesticidů často záleží na momentální situaci a počasí, a že plánované použití se může změnit během několika hodin, například tím, že začne pršet.

• Absolutní zákaz použití pesticidů v obydlených oblastech. Debata probíhala nad obsahem formulace obydlená oblast a např. i o tom, zda-li se to bude týkat vinice, uprostřed níž si majitel postavil domek nebo jakým způsobem budou zasaženy jednotlivé farmy, zda-li v jejich okolí také nebude moci vlastník používat pesticidy. Později se ukázala i další komplikace daného ustanovení – zákaz použití pesticidů na sportovní hřiště, včetně golfových, parků ve městech apod. Tyto plochy by se nutně potýkaly s vysokým stupněm zaplevelení a velmi by se ztížila jejich údržba.

• Zdanění užití pesticidů. Taková úprava existuje například ve Francii a Francouzi tedy považují za zcela normální, že ten, kdo by pesticidy použil, by zaplatil daň. Nařízení o nějaké nové dani v rámci celé EU však naráží na odpor většiny rozumně uvažujících poslanců. Zcela jasně by tím došlo k porušení principu subsidiarity.

• Ochranné zóny. Jedná se o stanovení zón kolem všech vodních ploch, případně vodních toků tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci vody. Taková právní úprava by prakticky likvidovala zemědělství v Holandsku, které je protkáno vodními toky a uměle vytvořenými kanály a použití 25 či 30 metrových pásem od vodní plochy by použití pesticidů buď zcela znemožnilo, nebo omezilo na středy jednotlivých políček.

Projednávání těchto zpráv o použití přípravků na ochranu rostlin opět ukázalo rozdílné pojetí vnímání světa jednotlivých politiků. Všem nám jde o ochranu veřejného zdraví a o minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Někteří však ve svatém boji za to nejvíce správné začali považovat zemědělce za ty, kteří svévolně ohrožují zdraví nás ostatních při honbě za vlastním ziskem. Já ale tento názor rozhodně nesdílím.