Financování samosprávy – začněme medvědem

08. října 2007 - Jaroslava Kypetová
08 Řij

Projednávání zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů opět vyvolalo diskusi o současné podobě rozpočtového určení daní (RUD). Požadavky samosprávy na změny jsou pochopitelné, neboť snižování daní pravděpodobně povede rovněž ke snížení příjmů všech částí veřejných rozpočtů, tedy i krajů a obcí.
Diskutované návrhy se obvykle drží současného způsobu financování a připomínají spíše matematické procvičování procent a jejich desetinných míst.

A jsou to vůbec daňové příjmy?
Dnešní rozpočtové určení vychází z obsáhlých kalkulací provedených na datech z konce 90. let. Při výpočtech měl každé velikostní skupině obcí zůstat stejný příjem jako v roce 1999, procento sdílení a koeficienty zde vystupovaly jako hledaná neznámá. Obdobným přístupem došlo k určení parametrů financování krajů, u nichž mělo dané procento zajistit objem prostředků na převedené výdajové pravomoci.
   Za skutečné daňové příjmy se považují takové, kde obce (kraje) mohou stanovit základ zdanění nebo alespoň sazbu, případně pokud získávají výnos dle místa jeho vzniku. V ČR jde pouze o místní poplatky, daň z nemovitostí a tzv. motivační prvky obsažené v RUD. Všechny ostatní příjmy samosprávy (zhruba 93 % u obcí, a 100 % u krajů) tak tvoří dotace a nedaňové příjmy. Označení sdíleného daňového výnosu odpovídajícím termínem, tedy dotace, představuje první krok k řešení financování samosprávy.

„Malá novela“
Vládní návrh novely zákona o RUD by měl být předložen do konce tohoto roku. Novela připravovaná Ministerstvem financí by měla upravit koeficienty tak, aby nedocházelo ke skokovým rozdílům. Počítá dále s novými kritérii, která by měla přinést více zdrojů zejména malým obcím. Zároveň se však celý systém stává ještě složitějším a v tabulkové příloze související vyhlášky přibudou další sloupce s více než 6240 výpočty procentních podílů.
   Krajské rozpočty by výrazně ovlivnilo převedení zdrojů na financování regionálního a soukromého školství z kapitoly MŠMT. Variantní návrh obsahuje rovněž převod prostředků na obecní školství, zde však Svaz měst a obcí vyjádřil negativní stanovisko. Tradičním přístupem hry s procenty by mělo dojít k navýšení podílu krajů na daňových příjmech ve stávající struktuře o 6,06 % nebo 13,8 %.
   Jestliže reakci krajů lze považovat za optimismus v rámci možností, pak naprostý nesouhlas vyjadřují školské odbory. Argumentují tím, že prostředky na školství přestanou být účelově vázané, a proto je lze použít třeba na stavbu silnic. Jedná se o teoretickou možnost, ovšem školy bývají spíše chloubou samospráv.

Populární téma
Poslanecká sněmovna v prvním čtení již projednala „rychlou“ novelu předloženou poslanci ČSSD. Návrh je ale poněkud opožděný, neboť koriguje výpadky příjmů vzniklých v důsledku legislativních úprav z let 2005, zejména společného zdanění manželů.
   Letos v dubnu upozornila na problémy ve financování, zejména u malých obcí, tzv. „Zlínská výzva“. Jde o radikálnější prezentaci návrhů Iniciativy za živý venkov ze srpna 2006. Vzhledem k tomu, že předsedkyně Iniciativy se pak v říjnu stala senátorkou, má prohlášení i jistý politický rozměr. Navrhované změny směřují, trochu zaslepeně, ke zvýhodnění malých obcí, a to na úkor čtyř největších měst. Zajímavým se naopak jeví požadavek na zjednodušení propočtů a zavedení paušálních částek finančních příspěvků na obyvatele. Nejpřínosnější bodem je ale podnět na zrušení „porcování medvěda“, tedy nesmyslné části státního rozpočtu, který obsahuje poslanecké návrhy investičních výdajů pro vyvolené tělocvičny, muzea či domovy důchodců.

Všeobecná neúčelová dotace
Většina daňových příjmů, které dnes obce a kraje vykazují ve svých rozpočtech, svým charakterem odpovídá všeobecné neúčelové dotaci. Současný systém RUD nechává samosprávu po celý rok v nejistotě, kolik dostane prostředků a kdy. Domnívám se, že vytvoření skutečné všeobecné neúčelové dotace, která by se přidělovala na základě jednoduchých kritérií, by mohlo řadu požadavků starostů a hejtmanů uspokojit. Její celkový objem by dál mohl vycházet z určitého procenta daňových výnosů.
   Bez ohledu na diskusi o novém RUD existuje jeden relativně snadný krok ke zvýšení efektivnosti zdrojů poskytovaných samosprávě. Vzdání se „porcování medvěda“. Ale navrhne to někdo?