Hynek Fajmon / Západoevropské myšlení se od ústavních referend nezměnilo

09. července 2007 - Zbyněk Klíč
09 Červ

Hynek FajmonMohl byste zhodnotit hlavní pozitiva a negativa členství České republiky v Evropské unii?
Hlavní pozitivum členství ČR v EU spatřuji v tom, že občané ČR a další české subjekty mohou využívat výhod 4 základních svobod. Tyto svobody jsou sice různými způsoby stále zdeformované, ale i tak volný pohyb zboží poskytuje českému exportu velkou výhodu oproti předchozímu stavu. Stejně tak je výhodou i to, že čeští studenti mohou bez problémů studovat na všech školách v celé Evropské unii. Na druhé straně za negativní považuji: 1. diskriminační podmínky pro české zemědělství oproti EU15, 2. obrovský objem nové evropské regulace, který jsme museli přijmout do svého právního řádu včetně kvótování mléka, cukru atd. 3. pokračující diskriminaci občanů ČR v přístupu na pracovní trhy v Rakousku, Německu a některých dalších státech EU.

Jak byste v několika větách charakterizoval postavení ČR v EU? Je takové, jak ho líčí někteří sociálnědemokratičtí politici, že jsme „potížistou“, či je situace jiná?
Postavení ČR v Evropské unii odpovídá nyní tomu, že máme špatně dojednanou přístupovou smlouvu, za což je odpovědná ČSSD. Možnosti zlepšit naše postavení v EU jsou velmi limitované, ale současná vláda v tom činí správné kroky. To, že jsme vetovali zvýšení spotřební daně na pivo a to, že vláda žaluje Evropskou komisi za nízký příděl emisních povolenek pro ČR jsou příklady toho, že se už dokážeme ozvat v situaci, kdy jde o české zájmy.

Vy jste členem parlamentního Rozpočtového výboru. Jaká je situace ČR v této oblasti? Dostáváme z EU dostatek peněz úměrně našemu postavení?
Platby ČR do rozpočtu EU a z rozpočtu EU do ČR byly pro období 2004–2006 dohodnuty již v přístupové smlouvě. Dohoda zněla tak, že budeme v tomto období mírným čistým příjemcem. Zatím ještě vyúčtování celého tohoto období není skončené, takže celkový výsledek nevíme. To se teprve ukáže. Pro období 2007–2013 je již naše rozpočtová situace příznivější. Měli bychom mít možnost získávat mnohem více peněz než v letech 2004–2006. Peníze ale reálně začnou do ČR plynout nejdříve v roce 2008, protože kromě Programu rozvoje venkova dosud nebyl schválen žádný další český operační program. Situaci jsme si sami zkomplikovali tím, že máme 24 operačních programů a nikoliv pouze například 3 jako má Itálie.

Evropská unie je nejčastěji kritizována za přílišný protekcionismus a dirigismus. Mohl byste zmínit nejkřiklavější případ z oblastí, jimž se věnujete?
Nejkřiklavějším případem protekcionismu a dirigismu EU je celá Společná zemědělská politika EU. Konkrétně v České republice jsme to ostatně již zažili v případě cukru, kde dochází k likvidaci českého řepařství, nebo v oblasti mléka, kde stovky našich producentů dostali pokutu za to, že nadojili moc mléka.

Klíčovým okamžikem v době našeho působení se stalo odmítnutí tzv. euroústavy. Změnilo se od té doby myšlení vrcholných představitelů EU? Jakým směrem?
Mám obavu, že myšlení většiny západoevropských politiků se od francouzského a nizozemského referenda příliš nezměnilo. A pokud ano, tak směrem k ještě větší regulaci pod záminkou klimatických změn a energetické bezpečnosti. Mnozí politikové se snaží euroústavu v nějaké velmi mírně upravené podobě prosadit bez ohledu na přání voličů.

Jaké oblasti by dle Vás měly patřit mezi priority českého předsednictví v EU v roce 2009?
Jsem přesvědčen o tom, že by to mělo být odstraňování bariér na trhu práce, znovuoživení původního návrhu směrnice o službách a zásadní reforma zemědělské politiky.

Čemu by Evropská unie měla v budoucnu věnovat největší pozornost, aby se neopakovalo takové znechucení občanů, jaké bylo patrné např. při některých referendech o evropské ústavě?
Já jsem zastáncem postupné konsolidace EU na základě 4 svobod. Pokud se podaří tuto konsolidaci v dohledné době úspěšně zvládnout, tak to budu považovat za historický úspěch. A jsem přesvědčen o tom, že by to vyhovovalo i většině občanů členských států EU. Pokud budou moci všichni občané EU 27 volně pracovat, studovat, podnikat a žít kdekoliv v EU bez zbytečné byrokratické regulace, bude to přínosné. Zatím tomu tak ale není.


Hynek Fajmon (* 1968)
• poslanec EP, člen Rozpočtového výboru
• absolvent London School of Economics
• autor či editor publikací České zemědělství a společná zemědělská politika Evropské unie (2006), Cesta České republiky do Evropské unie (2004)