Konšel – jak být dobrým zastupitelem

28. května 2007 - Markéta Štalmachová
28 Kvě

Výraz konšel s největší pravděpodobností pochází z latinského consul, a původně ve starém Říme označoval nejvyšší volené zástupce, později obecně zastupitele. Podobně ve francouzštině slovo conseil označuje funkci rady (a je základem slova radní) a ve slovesném tvaru pak má slovo význam radit.
   Aby konšel mohl opravdu svým občanům radit, musí sám mít dostatečný teoretický i praktický základ. V dnešních zastupitelstvech, jak je známe a jak jsme do nich na podzim volili, zasedají lidé různých profesí, od podnikatelů, přes lékaře, studenty či učitele, až po důchodce. Je tomu tak dobře, každý přinese jiný pohled i zkušenost. Na druhou stranu se však lehce stane, že v zastupitelstvu sedí osoby, které nevědí, jak vypadají standardní procedury fungování úřadu, jaké jsou pravomoci zastupitelstva, nebo co vůbec obsahuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích. Historie zná bohužel i případy, kdy obec utrpěla významnou finanční ztrátu díky neúmyslné chybě neznalého zastupitelstva.

Spolupráce krajských úřadů a senátora
Projekt Konšel – Podpora vzdělávání zastupitelů měst a obcí si klade za cíl pomoci zvoleným zástupcům lidu stát se opravdu dobrými radními, aby se na ně občané mohli spoléhat a obracet s důvěrou. První seminář se konal v Praze 22. února. Dvakrát se pak konal seminář ve spolupráci s krajským úřadem (Ústecký a Středočeský) a jednou ve spolupráci se senátorem Luďkem Sefzigem pro zastupitele jeho senátního obvodu. Na konci dubna byl seminář v Olomouci pro moravské obecní zastupitele.
   Potěšitelné je, že krajské i obecní úřady jeví zájem o vzdělávání zastupitelů ve své působnosti. Financování vzdělávání volených orgánů není na rozdíl od úředníků zákonem upraveno. Je na samosprávě, aby ve svém rozpočtu peníze vyhradila a zastupitelům poskytla. Ve většině obcí a na krajích se tak děje. Velkou podporu realizaci projektu Konšel věnuje i Nadace Hanse Seidela.
   Více informací o projektu Konšel získáte na stránkách vysoké školy www.cevroinstitut.cz  v sekci Nabídka služeb.

Základní informace o projektu:
Jednotlivé bloky semináře lze různě kombinovat a postavit tak program „na míru“.

BLOK I.:
1/ Co znamená být zvolen členem zastupitelstva obce – práva a povinnosti obecně, ústavní a právní základ obcí, vztah obec a stát.
2/ Zastupitelstvo obce – práva a povinnosti člena v rámci jednání zastupitelstva a mezi nimi.
3/ Další orgány obce – práva a povinnosti člena ve vztahu k nim a vztahy mezi nimi.

BLOK II.:
1/ Obec v systému veřejné správy.
2/ Obec a její samostatná působnost.
3/ Hospodaření obce.
4/ Obec a obecní úřad.

BLOK III.:
1/ Rukověť člena obecního zastupitelstva – krok za krokem v obci. 2/ Právní akty obce, úřední listiny obce a jejich náležitosti.
3/ Jednání kolegiálních orgánů – příprava, organizace, hlasování, zápisy apod.

BLOK IV.: (doporučení zejména pro statutární / velká města)
• Blok věnovaný tzv. měkkým dovednostem ve vazbě na výkon funkce člena obecního zastupitelstva.

Ohlasy účastníků:
• školení by mělo být povinné pro všechny zastupitele,
• více seminářů pro starosty a zastupitele, je potřeba „výuční list“,
• s kurzem jsem byl spokojen, mnoho konkrétních příkladů, ne jen suché paragrafy,
• seminář přínosný, měl by ho absolvovat každý nový zastupitel, ale nejlépe ihned po zvolení.

Lektor Vladimír Novotný při kurzu pro středočeské zastupitele
Lektor Vladimír Novotný při kurzu pro středočeské zastupitele